Polské kulturní instituce

Institut Adama Mickiewicze (Instytut Adama Mickiewicza, IAM) propaguje polskou kulturu na světě – iniciuje mezinárodní výměnu mezi polskými a zahraničními kulturními institucemi, koprodukuje kulturní akce, organizuje studijní cesty a zajišťuje účast polských umělců v mezinárodním kulturním dění. K naplňování svých cílů využívá Institut Adama Mickiewicze nejrůznější nástroje, ať už se jedná o „offline“ akce (výstavy, představení, filmové projekce, koncerty, účinkování na festivalech) nebo online aktivity. Díky spolupráci s prestižními zahraničními institucemi se projekty IAM dostaly k 60 milionům lidí v zahranicí – na šesti kontinentech a v 70 zemích světa, mj. ve Velké Británii, Francii, Rusku, Izraeli, Německu, Turecku, USA, Kanadě, Austrálii, na Ukrajině, v Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Maďarsku Česku a také v Číně, Japonsku a Koreji.

Institut Adama Mickiewicze také vytvořil a provozuje portál Culture.pl – denně aktualizovaný informační servis o polské kultuře. Vedle informací o kulturních akcích v Polsku a ve světě na něm lze najít velké množství životopisů umělců, recenze, eseje či informace o kulturních institucích. Portál je k dispozici v polštině, angličtině a ruštině, rozšiřují ho také články v asijských jazycích: čínštině, japonštině a korejštině.

www.iam.pl

Mezinárodní centrum kultury v Krakově (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie) se ve svém působení soustředí na historii, dějiny umění a architektury, na fenomén paměti, ochranu kulturního dědictví a všechny aspekty jeho správy. Centrum se aktivně zapojuje do mezinárodní diskuse na téma dědictví a jeho role v současném světě, buduje pozici Polska v rámci mezinárodního společenství (UNESCO, V4 a další) a jako významného partnera v kulturní a intelektuální spolupráci. Věnuje se výstavní činnosti a ve spolupráci s partnery z Evropy a USA pořádá mezinárodní letní kurzy. Realizuje stipendijní program Thesaurus Poloniae, určený zahraničím vědcům, kteří se věnují výzkumu v oblasti kultury, historie a multikulturního dědictví Polska a střední Evropy. Dále zajišťuje postgraduální studium v oboru managementu kulturního dědictví Akademie dědictví (Akademia Dziedzictwa). Mezinárodní centrum kultury také vydává řadu různých publikací, například polsko-anglický interdisciplinární čtvrtletník Herito. Centrum má rovněž knihovnu s bohatým knihovním fondem z oblasti kulturního dědictví.

www.mck.krakow.pl

Národní institut Fryderyka Chopina (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, NIFC) je největší chopinovské centrum na světě, které všestranně propaguje, chrání a zkoumá odkaz Fryderyka Chopina. Mnohostranné a různorodé působení institutu je odrazem skladatelovy tvorby i života – bohatého a mnohoznačného. NIFC je pořadatelem jedné z nejstarších a nejprestižnějcích hudebních soutěží na světě: Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina (existuje od roku 1927) a je také iniciátorem Mezinárodního hudebního festivalu Chopin a jeho Evropa. Institut rovněž spolupracuje s chopinovskými soutěžemi na celém světě v rámci platformy pořadatelů soutěží Chopin Competitions Conference.

www.nifc.pl

Polský Knižní institut (Instytut Książki) se zabývá popularizací knížek, čtenářství a propagací polské literatury ve světě. Svým působením v zahraničí Knižní institut informuje, podněcuje a přesvědčuje: překladatele polské literatury, aby překládali polské knihy, a zahraniční nakladatele, aby vydávali jejich překlady, a v neposlední řadě pořadatele nejzajímavějších literárních akcí, aby do svého programu zařazovali spisovatele z Polska. Realizuje překladatelský program ©Poland a také připravuje polské stánky na mezinárodních knižních veletrzích. Institut také uděluje cenu „Transatlantyk”, jejímiž držiteli se každoročně stávají autoři nejlepšího překladu polské literatury do cizího jazyka nebo popularizátoři polské literatury v zahraničí.

www.bookinstitute.pl

Národní filmotéka – Audiovizuální institut (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, FINA) se věnuje polskému audiovizoálnímu odkazu, jeho digitalizaci, shromažďování, restaurování a propagaci.
Je také partnerem mezinárodních projektů, které zpřístupňují digitální archivní sbírky v různých kontextech. FINA má ve svých sbírkách veškerá dochovaná díla polské kinematografie, včetně unikátní kolekce předválečných filmů. Zaměřuje se na restaurování filmů i koprodukci nových audiovizuálních materiálů (filmů, televizních a rozhlasových pořadů či publikací o filmu a hudbě). Jako první filmový archiv v Evropě zprovoznil plnou technickou stopu v technologii 4K. Má k dispozici široké spektrum vybavení a softwaru, který odpovídá všem filmovým formátům užívaným v polské profesionální i amatérské kinematografii.

www.fina.gov.pl

Národní institut hudby a tance (Narodowy Instytut Muzyki i Tańca) ve Varšavě podporuje profesionální hudebníky, tanečníky a umělecké instituce při naplňování jejich poslání. Pořádá celopolská setkání hudebníků a tanečníků (Konwencja Muzyki Polskiej a Kongres Tańca) – akce, které otevírají široké možnosti výměny zkušeností a úvah v rámci obou uměleckých odvětví. Zároveň je organizátorem tematických konferencí, workshopů či školení určených hudebním a tanečním profesionálům. Rovněž zpracovává specializované expertizy a podílí se na výměně informací a zkušeností mezi polskými a zahraničními organizacemi z oblasti hudby a tance.

www.imit.org.pl

Divadelní institut Zbigniewa Raszewského ve Varšavě (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego) se zabývá dokumentací, propagací a aktivizací polského divadelního života. Podporuje veřejnou debatu o současném polském divadle, věnuje se badatelské i vzdělávací činnosti. Mezi jeho úlohy patří i rozvoj dlouhodobých projektů v rámci platformy stálé mezinárodní a nadnárodní spolupráce vědců i umělců se zájmem o divadlo ze zemí střední a východní Evropy. Vede nejrozsáhlejší polský archiv zaměřený na dokumentaci současného divadla. Provozuje největší internetový portál o polském divadle www.e-teatr.pl, polsko-anglický teatrologický časopis www.polishtheatrejournal.com a internetovou encyklopedii polského divadla www.encyklopediateatru.pl

www.instytut-teatralny.pl

Muzeum dějin Polska (Muzeum Historii Polski) prezentuje nejvýznamnější témata z historie Polska – státu i národa – se zvláštním důrazem na tradice parlamentarismu, občanského hnutí a boje za svobodu a nezávislost. Muzeum se aktivně podílí na utváření obrazu Polska v zahraničí, kde se snaží zajímavě a srozumitelně představovat polské dějiny a kulturu. Proto také participuje na mezinárodním dialogu, zvláště pak se sousedními národy. Muzeum dějin Polska se snaží své poslání naplňovat otevřeně, je zastáncem co nejširší přístupnosti kulturního dědictví a vědeckých poznatků tak, aby se dal využít jejich digitální potenciál. Muzeum také iniciovalo vznik ankety Historická událost roku, jejímž cílem je ocenění pořadatelů a iniciátorů nejzajímavějších akcí s historickou tematikou.


https://muzhp.pl/pl

Národní centrum kultury (Narodowe Centrum Kultury) iniciuje a uskutečňuje řadu aktivit spojených s rozvojem a propagací polské kultury. Věnuje se vzdělávací a vědecké činnosti, řídí celostátní dotační programy, stipendijní programy a kulturní projekty, provozuje galerii Kordegarda. NCK také realizuje velké cyklické akce se zastoupením umělců z oblasti střední a východní Evropy. Příkladem činnosti NCK může být festival Východ kultury (Festiwal Wschód Kultury), jehož cílem je kulturní spolupráce měst východního Polska se zeměmi Východního partnerství, nebo festival Eufonie – mezinárodní festival hudby střední a východní Evropy, který navazuje na tradice našeho regionu a představuje hudbu různých dob a stylů.

www.nck.pl

Národní institut architektury a urbanismu (Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki) – jeho úlohou je utváření společenského povědomí, propagace architektonické a urbanistické kultury a péče o zachování národního architektonického dědictví 20. století. Institut se dále věnuje badatelské a vydavatelské činnosti, pořádá výstavy či různé vzdělávací akce. Jednou jeho z hlavních myšlenek je stálá spolupráce s architekty, samosprávou i občany jakožto uživateli veřejného prostoru – nejen proto, aby kvalita veřejného prostoru byla co nejvyšší, ale také aby se podařilo najít rovnováhu v jeho rozvoji a shodu v procesu jeho plánování.

https://niaiu.pl/

Národní institut dědictví (Narodowy Instytut Dziedzictwa) propaguje polské architektonické dědictví doma v Polsku i v zahraničí. Zabývá se vzděláváním v oblasti hodnot a uchovávání kulturního dědictví, zpracovává rovněž expertizy a posudky ohledně činností spojených s památkami a analýzou a monitoringem ohrožených památek. Národní institut dědictví spolupracuje s mnoha mezinárodními institucemi a organizacemi (mj. UNESCO), které se věnují uchovávání národního dědictví. Rovněž koordinuje proces vyhlašování Památek historie (Pomnik historii, obdoba české Národní kulturní památky) a také řídí projekt Dny evropského dědictví, který je společnou iniciativou Rady Evropy a Evropské unie, zaměřenou na propagaci památek.

www.nid.pl

Národní institut muzejnictví a ochrany sbírek (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) se zaměřuje na shromažďování a šíření poznatků o muzeích, muzeáliích a spoluvytváření standardů v oblasti muzejnictví a ochrany sbírek. Rovněž se podílí na rozhodování o směřování vývoje v oblasti správy polských muzeí a uplatňování nejnovějších vývojových trendů světového muzejnictví v Polsku. Propaguje nejvýznamnější úspěchy polského muzejnictví v zahraničí. Věnuje se také publikační činnosti a pořádá školení pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců muzeí.

www.nimoz.pl

Národní institut polského kulturního dědictví v zahraničí POLONIKA (Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA) soustředí svou činnost na zkoumání, ochranu a popularizaci polského kulturního dědictví v zahraničí. Jeho projekty přispívají jak k zachování materiálního kulturního dědictví, tak ke zvyšování společenského vědomí o jeho významu jako části evropského a světového dědictví, a také jako prvku, který utváří národní identitu. Příkladem mezinárodní spolupráce může být ochrana společného kulturního dědictví Lvova.

www.polonika.pl

Polský filmový institut (Polski Instytut Sztuki Filmowej, PISF) – jeho úkolem je rozšiřovat povědomí o polské kinematografii ve světě. Podílí se na mezinárodní spolupráci v oblasti filmu, zvláště pak na aktivitách směřujících ke vzniku koprodukcí a na propagaci filmového průmyslu. Zaměřuje se na rozšiřování dostupnosti polských filmů v zahraničí a na šíření dobrého jména polské kinematografie prostřednictvím pořádání přehlídek, retrospektiv, speciálních projekcí, konferencí či výstav. PISF uděluje také zahraniční stipendia, podporující účast filmových profesionálů na nejrůznějších oborových akcích po celém světě.

www.pisf.pl