1.10.2020 - 8.11.2020 Inne, Program, Wiadomości

Polska, Węgry, Czechy, Słowacja – najciekawsze atrakcje państw wyszehradzkich

Konkurs plastyczny dla dzieci z okazji prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Czekamy na prace do 8 listopada 2020 r.!

Jesteś uczniem w wieku od 6 do 19 lat? Lubisz tworzyć, malować, rysować? Masz ochotę powalczyć o atrakcyjne nagrody? Jeśli tak, to nasz konkurs rysunkowy jest właśnie dla Ciebie.

Czekamy na Twoją pracę do 8 listopada 2020 r.!

Regulamin konkursu plastycznego pt.

„Polska, Węgry, Czechy, Słowacja – NAJCIEKAWSZE ATRAKCJE PAŃSTW WYSZEHRADZKICH”

I. Celem Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej na temat  „Polska, Węgry, Czechy, Słowacja – najciekawsze atrakcje państw wyszehradzkich”.

II. Organizatorem Konkursu jest Instytut Polski w Budapeszcie, z siedzibą na Węgrzech (1065 Budapest, Nagymező u. 15.), zwany dalej Organizatorem.

III. Termin i miejsce nadsyłania prac

  1. Prace w wersji elektronicznej należy dostarczyć w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu tj. od 1 października 2020 do dnia 8 listopada 2020 r. na adres mailowy sekretarza Konkursu, pana Wojtka Kristona: wojtek.kriston@instytutpolski.org

2. Prace nadesłane po terminie nie będą mogły brać udziału w Konkursie.

IV. Warunki uczestnictwa

  1. Konkurs jest adresowany do uczniów działających na Węgrzech szkół podstawowych i średnich, w wieku od 6 do 19 roku życia.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

3. Każdy autor może nadesłać tylko jedną pracę.

V. Wymagania techniczne i formalne

  1. Praca może zostać wykonany dowolną techniką w formacie minimum A4.

2. Pracę należy przesłać mailowo na adres podany przez Organizatora w formie dobrej jakości zdjęcia w formacie JPEG lub PDF.

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie: „V4-konkurs”.

3. W  mailu należy podać:

– imię i nazwisko uczestnika

– wiek uczestnika

– tytuł pracy

– nazwę i adres szkoły

VI. Inne postanowienia

  1. Autorzy zgłoszonych na Konkurs projektów przenoszą na Instytut Polski w Budapeszcie – na zasadzie wyłączności i bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych  – w całości autorskie prawa majątkowe do wykonanych prac na wszystkich polach eksploatacji z prawem dalszego przeniesienia ich przez Instytut Polski w Budapeszcie na osoby trzecie. 

2. Organizator ma prawo dokonywania zmian w projekcie, koniecznych ze względu na pole eksploatacji, na którym praca będzie wykorzystana; decyduje czy, kiedy i w jakim zakresie ją rozpowszechniać.

3. Zgłoszenie do Konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i osób wyróżnionych, przyznania nagród oraz w celach promocji i informacji o Konkursie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Pełnoletni uczestnik Konkursu, a w przypadku dziecka niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej danych uczestnika Konkursu (dziecka) to jest: imienia, nazwiska i wieku, w związku z udziałem w Konkursie na plakat, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o przedmiotowym Konkursie i jego wynikach oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu ww. danych osobowych w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu.

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego regulaminu.

6. Prace nie mogą propagować treści sprzecznych z obowiązującymi normami prawnymi i porządkiem społecznym. Tego typu projekty będą wykluczone z Konkursu.

VII. Organizatorzy powołują Jury.

Skład jury:

Joanna Urbańska – przewodnicząca jury, Dominika Teske, Małgorzata Takács, Elżbieta Forusińska-Hamar, Tímea Jerger, Wojtek Kriston

VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

  1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 20 listopada 2020 r.

2. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Instytutu Polskiego.

Laureaci Konkursu zostaną ponadto poinformowani o wynikach Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Uczestnicy dzielą się  na 3 kategorie wiekowe:

6-10 roku życia

11-15 roku życia

16-19 roku życia

Organizator w każdej kategorii przyzna po maksymalnie 3 nagrody główne i maksymalnie 3 wyróżnienia.

4. Organizator zapewni cenne nagrody rzeczowe.

IX. Postanowienia końcowe

  1. Pełną informację dotyczącą konkursu można uzyskać na stronie internetowej Instytutu Polskiego w Budapeszcie https://instytutpolski.pl/budapest/. W przypadku dodatkowych pytań uczestnicy Konkursu mogą zwracać się do sekretarza konkursu, pana Wojtka Kristona (e-mail: wojtek.kriston@instytutpolski.org)

2. Wszelkie sporne kwestie powinny być rozstrzygane drogą pertraktacji, zaś w przypadku niemożności porozumienia – zgodnie z ustawodawstwem Węgier.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu oraz zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

4. O sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

6. Regulamin sporządzony został w 2 wersjach językowych, tj. polskiej i węgierskiej, z zastrzeżeniem, iż w razie rozbieżności wiążąca jest polska wersja językowa

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23.

2. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Dane kontaktowe IOD:

adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa,

adres e-mail: iod@msz.gov.pl

3. Dane Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – za zgodą osoby, której dane dotyczą, do celów związanych z organizacją Konkursu na plakat „30-lecie Grupy Wyszehradzkiej” przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wyłonieniem Laureatów i osób wyróżnionych oraz przyznaniem im nagród, oraz w celach promocji i informacji o Konkursie.

4. Przekazanie danych jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagród.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, przed rozstrzygnięciem konkursu, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres ddpk.sekretariat@msz.gov.pl, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Dane Laureatów i osób wyróżnionych, po zakończeniu Konkursu, będą przechowywane w celu archiwalnym wieczyście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 poz. 217 z późn. zm.) i z wydanymi na jej podstawie regulacjami obowiązujących w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

6. Dane laureatów i osób wyróżnionych mogą być rozpowszechniane, zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu konkursu, w tym publikowane na stronie internetowej Konkursu, stronie STGU i MSZ.

7. Dostęp do danych posiadają uprawnieni pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dane zostaną udostępnione członkom Komisji Konkursowej.

8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 i 19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, oraz art. 17-18 RODO – prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, o ile będą miały zastosowanie.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

from to
Scheduled Inne Program Wiadomości

Festiwal CHOPIN-LISZT 2021 🗓

W roku 210-tej rocznicy urodzin Ferenca Liszta, rozpoczelismy audycje Festiwalu CHOPIN-LISZT 2021, zbudowanego podobnego do ubieglorocznego.
11 04.2021 Chopin, Muzyka, Program, Wiadomości

Co mogą martwi jeńcy 🗓

13 kwietnia, z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Instytut Polski zaprasza do obejrzenia filmu dokumentalnego „Co mogą martwi jeńcy” na ogólnodostępnym kanale YouTube.
13 04.2021 Film, Program, Wiadomości

Ogród Pendereckiego 🗓

Zapraszamy na koncert inaugurujący otwarcie Ogrodu Pendereckiego!
29 03.2021 Wiadomości