1.06.2020 Aktualności

Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w roku 2019. Historycy mogą zgłaszać swoje prace do 31 sierpnia 2020 r.
Do konkursu można zgłaszać wyłącznie publikacje książkowe, zarówno monografie naukowe, jak i publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł – w których liczba autorów nie przekracza trzech.
Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR; dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 tys. PLN.
Nagrody w konkursie przyznaje Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej.

Zasady zgłaszania publikacji:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Prace na konkurs należy zgłaszać w postaci 3 egzemplarzy publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje wydawnicze. Dopuszczalne jest także przekazanie książki w formie elektronicznej na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę autora lub autorów na udział w konkursie oraz ich dane kontaktowe.
Tegoroczna edycja konkursu obejmuje wyłącznie prace wydane w roku 2019.
Publikacje prosimy przesyłać na adres:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej,
Al. J. Ch. Szucha 23,
00-580 Warszawa;
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Historyczny Ministra SZ”; lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.
MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs.
Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

Podstawowym kryterium oceny prac będzie wartość merytoryczna publikacji z punktu widzenia realizacji polskiej polityki zagranicznej.
Szczegółowe zasady konkursu określa: Zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych (wraz z załącznikami).


Załącznik 1. [REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH W KATEGORII „NAJLEPSZA PUBLIKACJA W JĘZYKU POLSKIM Z ZAKRESU HISTORII POLSKIEJ DYPLOMACJI”] Załączniki do zarządzenia nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 2017 r. Załącznik nr 1 REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH W KATEGORII „NAJLEPSZA PUBLIKACJA W JĘZYKU POLSKIM Z ZAKRESU HISTORII POLSKIEJ DYPLOMACJI”

§ 1. 1. Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych w kategorii „Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji”, zwany dalej „konkursem”, przeprowadza Rada Dyplomacji Historycznej. 2. Rada Dyplomacji Historycznej może powołać komisję do zaopiniowania publikacji zgłoszonych do konkursu. W skład komisji mogą wchodzić członkowie Rady Dyplomacji Historycznej lub eksperci zewnętrzni.
§ 2. Publikacje zgłoszone do konkursu powinny dotyczyć historii polskiej dyplomacji, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów: 1) polska służba zagraniczna w działaniach na rzecz ochrony interesów państwa polskiego; 2) historia polskiej polityki zagranicznej; 3) historia działalności polskich placówek zagranicznych; 4) postacie polskiej dyplomacji; 5) organizacja polskiej służby zagranicznej; 6) dzieje relacji bilateralnych Polski z innym państwem/państwami; 7) historia udziału i zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych. § 3. 1. Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje: 1) wydane w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu; 2) autorów polskich lub zagranicznych; 3) wydane w języku polskim lub obcojęzyczne przetłumaczone na język polski.

2. Do konkursu mogą być zgłaszane monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe, edycje źródeł oraz wspomnienia – w których liczba autorów nie przekracza trzech. 3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane publikacje, których autorami bądź współautorami są etatowi pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

§ 4. 1. Publikacje do konkursu mogą być zgłaszane przez: 1) wydawnictwa, 2) autorów prac, 3) członków Rady Dyplomacji Historycznej, 4) organizacje pozarządowe, instytucje kultury i nauki, jednostki samorządu terytorialnego, 5) laureatów poprzednich edycji konkursu, 6) inne osoby fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

2. Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę autora lub autorów na udział w konkursie.
3. Publikacje zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.
§ 5. 1. Autor publikacji, której przyznano pierwsze miejsce w konkursie, otrzymuje nagrodę pieniężną w kwocie 20 000 PLN. W przypadku zwycięstwa publikacji przygotowanej przez więcej niż jednego autora, nagroda dzielona jest na równe części pomiędzy współautorów. 2. Autorzy publikacji, którym przyznano drugie i trzecie miejsce w konkursie, otrzymują wyróżnienia.
§ 6. 1. Wyniki konkursu są ogłaszane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 2. Sekretarz Rady Dyplomacji Historycznej kieruje do laureata konkursu list informujący o przyznaniu nagrody i zapraszający na jej uroczyste wręczenie.

§ 7. Uroczyste wręczenie nagród odbywa się w ramach obchodów Dnia Służby Zagranicznej.


Załącznik 2. [REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH W KATEGORII „NAJLEPSZA PUBLIKACJA OBCOJĘZYCZNA PROMUJĄCA HISTORIĘ POLSKI”] Załącznik nr 2 REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH W KATEGORII „NAJLEPSZA PUBLIKACJA OBCOJĘZYCZNA PROMUJĄCA HISTORIĘ POLSKI”

§ 1. 1. Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych w kategorii „Najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski”, zwany dalej „konkursem”, przeprowadza Rada Dyplomacji Historycznej. 2. Rada Dyplomacji Historycznej może powołać komisję do zaopiniowania publikacji zgłoszonych do konkursu. W skład komisji mogą wchodzić członkowie Rady Dyplomacji Historycznej lub eksperci zewnętrzni.
§ 2. Publikacje zgłoszone do konkursu powinny dotyczyć dziejów Państwa i Narodu Polskiego.

§ 3. 1. Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje: 1) wydane w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu; 2) autorów polskich lub zagranicznych; 3) wydane w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim, chińskim lub hiszpańskim, z wyłączeniem prac tłumaczonych z języka polskiego; w przypadku pozostałych języków obcych dołącza się tłumaczenie całości publikacji na język angielski lub polski.

2. Do konkursu mogą być zgłaszane monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł – w których liczba autorów nie przekracza trzech.
3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane publikacje, których autorami bądź współautorami są etatowi pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
§ 4. 1. Publikacje do konkursu mogą być zgłaszane przez: 1) misje dyplomatyczne i urzędy konsularne w Polsce, 2) placówki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej,

Scheduled Aktualności