Doklad o ukončení kurzu

Každý student s alespoň 70% docházkou má nárok na získání dokladu o absolvování kurzu.

Podmínkou získání dokladu je splnění znalostního testu na konci letního semestru. Doklad vydává Polský institut v Praze po ukončení kurzu, student si jej může vyzvednout osobně u lektora nebo v úředních hodinách knihovny.

Používané učebnice

Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A.: Polski, krok po kroku + zeszyt ćwiczeń + CD. Kraków 2013
Lipińska E. : Z polskim na ty + CD. Kraków 2014
Pasieka M.: Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław 2001
Tarajło-Lipowska Z.: Mówię po polsku. Učebnice polštiny pro Čechy. Warszawa 2004.
Pősinegerová K. – Seretny A.: Czy Czechów jest trzech? Praha 1996.
Gałyga D.: Ach, ten język polski. Kraków 2002.
Lipińska E. – Dąmbska E. G.: Kiedyś wrócisz tu… Kraków 2003.
Szelc-Mays M.: Coś wam powiem… Kraków 2002.
Lipińska E.: Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców. Kraków 1999.
Garncarek P.: Czas na czasownik. Kraków 2002.
Gawdzik W.: Gramatyka i ortografia na wesoło. Warszawa 1990.
Mędak S.: Co z czym. Ćwiczenia składniowe. Kraków 2002.
Pyzik J.: Iść czy jechać. Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu. Kraków 2003.
Pyzik J.: Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Kraków 2000.
Rybicka E.: Nie taki diabeł straszny. Podręcznik frazeologii dla cudzoziemców. Kraków 1994

Další podmínky účasti

Podmínkou otevření kurzu je přihlášení minimálně 6 osob do skupiny.

Polský institut v Praze si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učebnice, změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, změna lektora, přesunutí, zrušení hodiny apod.). Zrušená hodina např. v případě nemoci lektora bude nahrazena v jiném termínu, po dohodě se skupinou. Dojde-li ke změně v kurzu, bude tato informace zveřejněna na stránkách Polského institutu. Doporučujeme pravidelně sledovat pokyny pro studenty. Za neúčast studenta na výuce se neposkytuje žádná finanční ani jiná kompenzace. Student může zdarma využívat knihovnu a mediatéku (knihovna vybírá materiály odpovídající úrovni aktuálních znalostí studenta, např. knihy, filmy, CD).

Odstoupení od smlouvy

Pokud nedojde k naplnění minimální kapacity kurzu, je Polský institut v Praze oprávněn odstoupit od již uzavřených smluv – kurzovné se vrací. Pokud dojde k vyčerpání kapacity kurzu, je Polský institut oprávněn nepřijmout do kurzu další studenty. Polský institut si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené mezi pověřeným lektorem a studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců, lektorů nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů studenta (účastníka kurzu polského jazyka) je poskytována zákonem GDPR. Student podepsáním přihlášky a souhlasu se zpracováním osobních údajů vyjadřuje souhlas s tím, aby Polský institut v Praze se sídlem v České republice, Praha, Malé náměstí 1, PSČ 110 00, zpracovával jeho osobní údaje, které jsou uvedeny ve formuláři přihlášky na kurz polského jazyka a polské kultury. Tyto údaje budou zpracovávány výhradně za účelem pořádání kurzu. Student dále bere na vědomí, že jsou mu známy veškeré informace uvedené v čl. 13 GDPR*, které se týkají zpracovávání jeho osobních údajů Polským institutem v Praze, a také veškerá práva, která mu přísluší a jsou uvedena v čl. 15 až 19 GDPR. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu určitou, od 1. září (zápis na kurz) do 30. září následujícího roku. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. S osobními údaji studenta mohou pracovat pověření zaměstnanci Polského institutu a lektoři. Student potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné (pravdivé) a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze ve vztahu k Polskému institutu v Praze odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Polského institutu.