Poľština sa medzi slovanskými jazykmi radí na druhé miesto z hľadiska počtu používateľov: aktívne ju používa približne 50 miliónov ľudí a najmenej 10 miliónov ľudí deklaruje jej pasívnu znalosť. Poľština je preto najväčším slovanským jazykom v Európskej únii a jej piatym najpočetnejším etnickým jazykom (po nemčine, angličtine, francúzštine a taliančine je na rovnakej úrovni ako španielčina).

Poľština patrí do indoeurópskej jazykovej skupiny a do podskupiny západoslovanských jazykov (spolu so slovenčinou, češtinou, kašubčinou, dolnou a hornou lužickou srbčinou a zaniknutou polabčinou).

Odhaduje sa, že priemerný Poliak má aktívnu znalosť približne 30 000 slov a pasívnu znalosť približne 100 000 slov, ktoré nepoužíva. Podľa tvrdenia niektorých polonistov a vedcov stačí na to, aby ste mohli používať poľštinu, poznať 1 200 najpoužívanejších slov.

Poľština používa latinku a jej abeceda pozostáva z 32 písmen. Existuje deväť písmen tvorených diakritickými znamienkami (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż). Existuje aj sedem dvojznakov (sz, rz, ch, sz, dż, dź) a jeden trojznak (dzi).

Poľština je ohybný jazyk, a teda používa skloňovanie (7 pádov) aj časovanie, pričom u slovies rozlišujeme aj vid.

Najstaršia poľská veta: „Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai“ („Daj, nech pomeliem [múku] a ty oddychuj“) bola zaznamenaná v roku 1270 v písomnej pamiatke známej ako Henrikovská kniha (Księga henrykowska) – veta sa nachádza uprostred latinského textu a zaujímavosťou je, že ju údajne povedal Čech Bohuchval svojej poľskej manželke. V roku 1285 sa na sneme v Łęczyciach rozhodlo, že v kláštorných a katedrálnych školách sa bude popri latinčine používať aj poľština.

Počas svojho vývoja bola poľština ovplyvnená latinčinou, gréčtinou, nemčinou, češtinou, starobieloruštinou, turečtinou, francúzštinou, taliančinou, ruštinou, maďarčinou a jazykom jidiš. V súčasnosti ju najväčšmi ovplyvňuje lingua franca našej doby – angličtina.

Hlavné nárečia poľského jazyka sú: veľkopoľské, malopoľské, sliezske, mazovské a nárečia severných a južných Kresov (bývalé východné pohraničie Poľska).