Poľský jazyk je možné študovať na týchto slovenských univerzitách:

Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
stredoeurópske štúdiá
fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovanskych-filologii

Inštitút stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
stredoeurópske štúdiá
unipo.sk/filozoficka-fakulta/instituty-fakulty/iss

Katedra slovanských jazykov, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
polonistika
ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
lektorát poľského jazyka
usjk.fss.ukf.sk