Inštitút Adama Mickiewicza (IAM) sa špecializuje na propagáciu poľskej kultúry v zahraničí iniciovaním medzinárodnej výmeny medzi poľskými a zahraničnými kultúrnymi inštitúciami, koprodukciou umeleckých podujatí, organizáciou študijných ciest a garantovaním prítomnosti poľských umelcov na medzinárodnej scéne. Na realizáciu cieľov inštitút využíva rôzne nástroje. Venuje sa online a offline aktivitám (výstavy, predstavenia, filmové projekcie, koncerty, vyhradený priestor na festivaloch). Vďaka spolupráci s prestížnymi zahraničnými inštitúciami sa inštitútu prostredníctvom realizovaných projektov podarilo dostať až k 60 miliónom zahraničných záujemcov na 6 kontinentoch v 70 krajinách vrátane Veľkej Británie, Francúzska, Ruska, Izraela, Nemecka, Turecka, USA, Kanady, Austrálie, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Estónska, Maďarska, Česka a aj Slovenska, či tiež Činy, Japonska a Kórey.
https://iam.pl/en
https://iam.pl/pl

 

Portál Culture.pl, ktorý vytvoril a spravuje Inštitút Adama Mickiewicza, predstavuje každodenne aktualizovanú platformu, ktorá informuje o poľskej kultúre. Okrem informácií o podujatiach organizovaných v Poľsku a na svete na ňom nájdete množstvo informácií o umelcoch, recenzie, eseje, popisy a informácie o kultúrnych inštitúciách. Portál je dostupný v poľštine, angličtine a ruštine, pričom na ňom nájdete aj články v ázijských jazykoch – čínštine, japončine a kórejčine.
PL: https://culture.pl/pl
EN: https://culture.pl/en
RUS: https://culture.pl/ru
JAP: https://culture.pl/jp/topic/asia
KOR: https://culture.pl/kr/topic/asia
CHN: https://culture.pl/zht/topic/asia


Medzinárodné centrum kultúry v Krakove (MCK) sa venuje histórii, dejinám umenia a architektúry, fenoménu pamäti, ochrane kultúrneho dedičstva a všetkým aspektom spojeným s jeho spravovaním. MCK vďaka svojmu prínosu v medzinárodnej diskusii o dedičstve a jeho úlohe v súčasnom svete a vďaka všestranným kontaktom realizuje misiu v prospech upevnenia pozície Poľska ako významného subjektu medzinárodného spoločenstva (UNESCO, V4, barcelonský proces, berlínsky proces) a dôležitého partnera v kultúrnej a intelektuálnej spolupráci. MCK sa rovnako venuje výstavnej činnosti a organizuje medzinárodné letné kurzy v spolupráci s partnermi z Európy a USA. Realizuje štipendijný program Thesaurus Poloniae určený zahraničným vedcom, ktorí sa zaoberajú výskumom kultúry, histórie a multikultúrnym dedičstvom Poľskej republiky a strednej Európy. Okrem toho MCK ponúka postgraduálne štúdium v programe spravovania kultúrneho dedičstva s názvom Akadémia dedičstva. MCK je tiež aktívnym vydavateľom, čoho príkladom je okrem iného poľsko-anglický interdisciplinárny kvartálnik Herito. Dedičstvo, kultúra, súčasnosť. Centrum vydáva aj populárno-náučnú internetovú encyklopédiu Poľský Petersburg (www.polskipetersburg.pl), pričom Knižnica MCK disponuje bohatou zbierkou vedeckej literatúry z oblasti kultúrneho dedičstva. https://mck.krakow.pl/


Národný inštitút Fryderyka Chopina (NIFC) je najväčšie centrum na svete, ktoré propaguje, chráni, skúma a popularizuje dedičstvo Fryderyka Chopina. Komplexná a rôznorodá činnosť inštitútu je odpoveďou na tvorbu a osudy skladateľa, ktoré boli bohaté, nejednoznačné, a ktoré predstavovali výzvu pre ďalšie pokolenia poslucháčov, interpretov a vedcov fascinovaných touto hudbou a osobnosťou. NIFC je organizátorom jednej z najstarších a najprestížnejších hudobných súťaží na svete – Medzinárodnej klavírnej súťaže Fryderyka Chopina a iniciátorom Medzinárodného hudobného festivalu Chopin a jeho Európa. Okrem toho inštitút spolupracuje s ďalšími súťažami F. Chopina po celom svete v rámci vytvorenej platformy dohody a spolupráce organizátorov súťaží – Chopin Competitions Conference.   http://pl.chopin.nifc.pl/institute/


Knižný inštitút (IK) si za hlavný cieľ kladie propagáciu poľskej literatúry na svete a popularizáciu kníh a čítania literatúry v Poľsku. Vo svojej činnosti na zahraničných trhoch Knižný inštitút informuje, pobáda a presviedča – prekladateľov poľskej literatúry, aby prekladali poľské knihy; zahraničných vydavateľov, aby vydávali ich preklady; a organizátorov najzaujímavejších literárnych podujatí, aby do svojho programu zapájali spisovateľov z Poľska. Inštitúcia vedie Program Translatorski © Poland, a tiež sa venuje organizácii poľských stanovíšť na medzinárodných knižných veľtrhoch. Inštitút každý rok udeľuje cenu Transatlantyk vynikajúcemu popularizátorovi poľskej literatúry v zahraničí. https://instytutksiazki.pl/


Národná filmotéka – Audiovizuálny inštitút (FINA) digitalizuje, hromadí, reštauruje, a tiež propaguje poľské audiovizuálne dedičstvo a popularizuje najhodnotnejšie diela filmovej kultúry. Okrem toho prostredníctvom sprístupňovania archívov je partnerom medzinárodných projektov popularizujúcich digitálne archívne zbierky v rôznych kontextoch.FINA disponuje vo svojej zbierke kompletom zachovaných diel poľskej kinematografie vrátane unikátnej zbierky predvojnových filmov. Inštitút sa špecializuje aj na údržbu a reštaurovanie filmov a koprodukcii nových audiovizuálnych materiálov (filmov, rozhlasových a televíznych programov a filmových a hudobných diel). Ako prvý filmový archív v Európe spustil plnú technickú stopu v technológii 4K. Disponuje širokým spektrom zariadení a softvéru prispôsobeného všetkým filmovým formátom používaným v poľskej profesionálnej a amatérskej kinematografii. https://fina.gov.pl/


Inštitút hudby a tanca vo Varšave (IMiT) podporuje profesionálnych hudobníkov, tanečníkov a umelecké inštitúcie pri realizácii ich misií. Dbá o rozvoj profesionálneho hudobného a tanečného prostredia v Poľsku organizovaním Konvencie poľskej hudby a Kongresu tanca, teda podujatí, ktoré otvárajú široké možnosti výmeny skúseností a prehlbovania autoreflexií obidvoch prostredí. Zároveň je inštitút organizátorom tematických konferencií, workshopov a školení pre profesionálov v oblasti tanca a hudby. IMiT vypracúva odborné správy a expertízy, pričom sa zúčastňuje na výmene informácií a skúseností medzi poľskými a medzinárodnými organizáciami. https://imit.org.pl/


Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského (IT) sa venuje dokumentovaniu, propagácii a animácii poľského divadelného života. Inštitút podporuje verejnú diskusiu o súčasnom poľskom divadle, rozširuje horizonty vedeckej reflexie, ktorá ju sprevádza, pričom vedie výskumnú a vzdelávaciu činnosť. Rozvíja tiež svoje dlhodobé, mnohostranné projekty v rámci platformy stálej medzinárodnej a nadnárodnej spolupráce výskumníkov a umelcov venujúcich sa divadlu z krajín stredovýchodnej Európy. Disponuje najrozsiahlejším tematickým archívom v Poľsku, ktorý dokumentuje súčasné divadlo. Spravuje najväčší komplexne zameraný portál na poľské divadlo (www.eteatr.pl), vedie poľsko-anglický vedecký časopis (www.polishtheatrejournal.com) a internetovú encyklopédiu poľského divadla (www.encyklopediateatru.pl). https://www.instytut-teatralny.pl/


Múzeum histórie Poľska vo Varšave (MHP) predstavuje najdôležitejšie udalosti poľskej histórie – štátu a národa – vrátane tematiky parlamentných tradícií, občianskych inštitúcií a hnutí či boja za slobodu a nezávislosť. Múzeum aktívne pôsobí na poli formovania medzinárodného obrazu Poľska a zahraničným záujemcom zaujímavo a zrozumiteľne podáva poľské dejiny a kultúru. Z tohto dôvodu sa zúčastňuje na medzinárodnom dialógu, pričom zohľadňuje aj témy spojené so susednými národmi. Inštitúcia si plní svoju misiu otvorene a propaguje široký prístup ku kultúrnemu dedičstvu a vedeckým zdrojom s cieľom využiť ich digitálny potenciál. MHP je organizátorom hlasovania Historická udalosť roka, ktorého cieľom je odmeniť organizátorov, tvorcov a iniciátorov najzaujímavejších historických podujatí. https://muzhp.pl/pl


Národné centrum kultúry (NCK) iniciuje a vedie množstvo projektov pre rozvoj a propagáciu poľskej kultúry. Venuje sa vzdelávacej, výskumnej a školiteľskej činnosti. Spravuje poľské dotačné, štipendijné programy a kultúrny projekty, ako aj galériu Kordegarda. NCK realizuje aj veľké, cyklické podujatia s účasťou tvorcov, umelcov z regiónu stredovýchodnej Európy. Príkladom činnosti NCK je Festival Východ kultúry, ktorého cieľom je kultúrna spolupráca miest východného Poľska s krajinami Východného partnerstva a Festival Eufonie – Medzinárodný festival hudby stredovýchodnej Európy, ktorý nadväzuje na tradíciu regionálneho spoločenstva a predstavuje hudbu rozličných období a štýlov. https://www.nck.pl/


Národný inštitút architektúry a urbanistiky (NIAiU) formuje spoločenské povedomie, propaguje architektonickú a urbanistickú kultúru a podujíma sa zachovať národné architektonické dedičstvo 20. storočia. Okrem toho sa inštitút venuje výskumnej, vzdelávacej, výstavnej a vydavateľskej činnosti. Jednou z jeho hlavných misií je spolupráca s architektmi, samosprávami a používateľmi verejného priestoru pre zvýšenie jeho kvality; hľadanie rovnováhy v jeho rozvíjaní a pochopenia v procese tvorby jeho návrhov a plánov. https://niaiu.pl/


Národný inštitút dedičstva (NID) je popularizátorom poľského dedičstva v Poľsku i na svete. Zhromažďuje a šíri poznatky o dedičstve, formuje spoločenské povedomie v rozsahu hodnôt a uchovania kultúrneho dedičstva. Zaoberá sa tiež vydávaním expertíz a posudkov o činnostiach spojených s pamiatkami, ako aj analyzovaním a monitorovaním hrozieb pre dedičstvo. NID spolupracuje s mnohými medzinárodnými inštitúciami a organizáciami (napr. UNESCO). Okrem toho koordinuje realizáciu procesu uznania pamiatok za Pamätník histórie a na území Poľska tiež najväčší európsky spoločensko-vzdelávací projekt Európske dni dedičstva – spoločnú iniciatívu Rady Európy a Európskej únie, ktorej cieľom je propagovať pamiatky. https://www.nid.pl/pl/


Národná inštitút múzejníctva a ochrany zbierok (NIMOZ) sa špecializuje na zhromažďovanie a popularizáciu poznatkov o múzeách a múzejných zbierkach, ako aj na spolutvorenie štandardov v oblasti múzejníctva a ochrany zbierok. Okrem toho sa zúčastňuje na určovaní smerov rozvoja v oblasti správy poľských múzeí a šírení najnovších rozvojových tendencií svetového múzejníctva v Poľsku. Zaoberá sa tiež propagáciou najdôležitejších poľských múzejných úspechov na medzinárodnej scéne. NIMOZ sa venuje aj vydavateľskej činnosti, pričom organizuje aj školenia s cieľom zvýšiť odbornú kvalifikáciu pracovníkov múzeí. https://www.nimoz.pl/


Národný inštitút poľského kultúrneho dedičstva v zahraničí POLONIKA sa vo svojej činnosti sústredí na výskum, ochranu a popularizáciou poľského kultúrneho dedičstva v zahraničí. Realizované projekty s vedecko-výskumným, vzdelávacím a popularizátorským charakterom vplývajú ako na zachovanie materiálneho kultúrneho dedičstva, tak aj na zvýšenie spoločenského povedomia o jeho význame ako dôležitej súčasti európskeho a svetového dedičstva, ako aj prvku, ktorý formuje národnú identitu. Príkladom medzinárodnej spolupráce je ochrana spoločného kultúrneho dedičstva Ľvova. https://polonika.pl/


Poľský inštitút filmového umenia (PISF) sa venuje šíreniu poznatkov o poľskej kinematografii na svete. Inštitút realizuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti filmu, najmä s cieľom iniciovať koprodukcie a propagovať filmový priemysel. Jeho úlohou je tiež zvyšovať dostupnosť poľských filmov v zahraničí a poznateľnosť poľských filmov na medzinárodných trhoch pomocou organizácie prehliadok, retrospektív, špeciálnych projekcií, konferencií či výstav. PISF tiež udeľuje zahraničné štipendiá na podporu tvorcov a filmových profesionálov v rámci podujatí na svete.  https://pisf.pl/