Inštitút Adama Mickiewicza (IAM) sa špecializuje na propagáciu poľskej kultúry v zahraničí iniciovaním medzinárodnej výmeny medzi poľskými a zahraničnými kultúrnymi inštitúciami, koprodukciou umeleckých podujatí, organizáciou študijných ciest a garantovaním prítomnosti poľských umelcov na medzinárodnej scéne. Na realizáciu cieľov inštitút využíva rôzne nástroje. Venuje sa online a offline aktivitám (výstavy, predstavenia, filmové projekcie, koncerty, vyhradený priestor na festivaloch). Vďaka spolupráci s prestížnymi zahraničnými inštitúciami sa inštitútu prostredníctvom realizovaných projektov podarilo dostať až k 60 miliónom zahraničných záujemcov na 6 kontinentoch v 70 krajinách vrátane Veľkej Británie, Francúzska, Ruska, Izraela, Nemecka, Turecka, USA, Kanady, Austrálie, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Estónska, Maďarska, Česka a aj Slovenska, či tiež Činy, Japonska a Kórey.
https://iam.pl/en
https://iam.pl/pl

 

Portál Culture.pl, ktorý vytvoril a spravuje Inštitút Adama Mickiewicza, predstavuje každodenne aktualizovanú platformu, ktorá informuje o poľskej kultúre. Okrem informácií o podujatiach organizovaných v Poľsku a na svete na ňom nájdete množstvo informácií o umelcoch, recenzie, eseje, popisy a informácie o kultúrnych inštitúciách. Portál je dostupný v poľštine, angličtine a ruštine, pričom na ňom nájdete aj články v ázijských jazykoch – čínštine, japončine a kórejčine.
PL: https://culture.pl/pl
EN: https://culture.pl/en
RUS: https://culture.pl/ru
JAP: https://culture.pl/jp/topic/asia
KOR: https://culture.pl/kr/topic/asia
CHN: https://culture.pl/zht/topic/asia


Medzinárodné centrum kultúry v Krakove (MCK) sa venuje histórii, dejinám umenia a architektúry, fenoménu pamäti, ochrane kultúrneho dedičstva a všetkým aspektom spojeným s jeho spravovaním. MCK vďaka svojmu prínosu v medzinárodnej diskusii o dedičstve a jeho úlohe v súčasnom svete a vďaka všestranným kontaktom realizuje misiu v prospech upevnenia pozície Poľska ako významného subjektu medzinárodného spoločenstva (UNESCO, V4, barcelonský proces, berlínsky proces) a dôležitého partnera v kultúrnej a intelektuálnej spolupráci. MCK sa rovnako venuje výstavnej činnosti a organizuje medzinárodné letné kurzy v spolupráci s partnermi z Európy a USA. Realizuje štipendijný program Thesaurus Poloniae určený zahraničným vedcom, ktorí sa zaoberajú výskumom kultúry, histórie a multikultúrnym dedičstvom Poľskej republiky a strednej Európy. Okrem toho MCK ponúka postgraduálne štúdium v programe spravovania kultúrneho dedičstva s názvom Akadémia dedičstva. MCK je tiež aktívnym vydavateľom, čoho príkladom je okrem iného poľsko-anglický interdisciplinárny kvartálnik Herito. Dedičstvo, kultúra, súčasnosť. Centrum vydáva aj populárno-náučnú internetovú encyklopédiu Poľský Petersburg (www.polskipetersburg.pl), pričom Knižnica MCK disponuje bohatou zbierkou vedeckej literatúry z oblasti kultúrneho dedičstva. https://mck.krakow.pl/


Národný inštitút Fryderyka Chopina (NIFC) je najväčšie centrum na svete, ktoré propaguje, chráni, skúma a popularizuje dedičstvo Fryderyka Chopina. Komplexná a rôznorodá činnosť inštitútu je odpoveďou na tvorbu a osudy skladateľa, ktoré boli bohaté, nejednoznačné, a ktoré predstavovali výzvu pre ďalšie pokolenia poslucháčov, interpretov a vedcov fascinovaných touto hudbou a osobnosťou. NIFC je organizátorom jednej z najstarších a najprestížnejších hudobných súťaží na svete – Medzinárodnej klavírnej súťaže Fryderyka Chopina a iniciátorom Medzinárodného hudobného festivalu Chopin a jeho Európa. Okrem toho inštitút spolupracuje s ďalšími súťažami F. Chopina po celom svete v rámci vytvorenej platformy dohody a spolupráce organizátorov súťaží – Chopin Competitions Conference.   http://pl.chopin.nifc.pl/institute/


Knižný inštitút (IK) si za hlavný cieľ kladie propagáciu poľskej literatúry na svete a popularizáciu kníh a čítania literatúry v Poľsku. Vo svojej činnosti na zahraničných trhoch Knižný inštitút informuje, pobáda a presviedča – prekladateľov poľskej literatúry, aby prekladali poľské knihy; zahraničných vydavateľov, aby vydávali ich preklady; a organizátorov najzaujímavejších literárnych podujatí, aby do svojho programu zapájali spisovateľov z Poľska. Inštitúcia vedie Program Translatorski © Poland, a tiež sa venuje organizácii poľských stanovíšť na medzinárodných knižných veľtrhoch. Inštitút každý rok udeľuje cenu Transatlantyk vynikajúcemu popularizátorovi poľskej literatúry v zahraničí. https://instytutksiazki.pl/


Národná filmotéka – Audiovizuálny inštitút (FINA) digitalizuje, hromadí, reštauruje, a tiež propaguje poľské audiovizuálne dedičstvo a popularizuje najhodnotnejšie diela filmovej kultúry. Okrem toho prostredníctvom sprístupňovania archívov je partnerom medzinárodných projektov popularizujúcich digitálne archívne zbierky v rôznych kontextoch.FINA disponuje vo svojej zbierke kompletom zachovaných diel poľskej kinematografie vrátane unikátnej zbierky predvojnových filmov. Inštitút sa špecializuje aj na údržbu a reštaurovanie filmov a koprodukcii nových audiovizuálnych materiálov (filmov, rozhlasových a televíznych programov a filmových a hudobných diel). Ako prvý filmový archív v Európe spustil plnú technickú stopu v technológii 4K. Disponuje širokým spektrom zariadení a softvéru prispôsobeného všetkým filmovým formátom používaným v poľskej profesionálnej a amatérskej kinematografii. https://fina.gov.pl/


Inštitút hudby a tanca vo Varšave (IMiT) podporuje profesionálnych hudobníkov, tanečníkov a umelecké inštitúcie pri realizácii ich misií. Dbá o rozvoj profesionálneho hudobného a tanečného prostredia v Poľsku organizovaním Konvencie poľskej hudby a Kongresu tanca, teda podujatí, ktoré otvárajú široké možnosti výmeny skúseností a prehlbovania autoreflexií obidvoch prostredí. Zároveň je inštitút organizátorom tematických konferencií, workshopov a školení pre profesionálov v oblasti tanca a hudby. IMiT vypracúva odborné správy a expertízy, pričom sa zúčastňuje na výmene informácií a skúseností medzi poľskými a medzinárodnými organizáciami. https://imit.org.pl/


Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského (IT) sa venuje dokumentovaniu, propagácii a animácii poľského divadelného života. Inštitút podporuje verejnú diskusiu o súčasnom poľskom divadle, rozširuje horizonty vedeckej reflexie, ktorá ju sprevádza, pričom vedie výskumnú a vzdelávaciu činnosť. Rozvíja tiež svoje dlhodobé, mnohostranné projekty v rámci platformy stálej medzinárodnej a nadnárodnej spolupráce výskumníkov a umelcov venujúcich sa divadlu z krajín stredovýchodnej Európy. Disponuje najrozsiahlejším tematickým archívom v Poľsku, ktorý dokumentuje súčasné divadlo. Spravuje najväčší komplexne zameraný portál na poľské divadlo (www.eteatr.pl), vedie poľsko-anglický vedecký časopis (www.polishtheatrejournal.com) a internetovú encyklopédiu poľského divadla (www.encyklopediateatru.pl). https://www.instytut-teatralny.pl/


Múzeum histórie Poľska vo Varšave (MHP) predstavuje najdôležitejšie udalosti poľskej histórie – štátu a národa – vrátane tematiky parlamentných tradícií, občianskych inštitúcií a hnutí či boja za slobodu a nezávislosť. Múzeum aktívne pôsobí na poli formovania medzinárodného obrazu Poľska a zahraničným záujemcom zaujímavo a zrozumiteľne podáva poľské dejiny a kultúru. Z tohto dôvodu sa zúčastňuje na medzinárodnom dialógu, pričom zohľadňuje aj témy spojené so susednými národmi. Inštitúcia si plní svoju misiu otvorene a propaguje široký prístup ku kultúrnemu dedičstvu a vedeckým zdrojom s cieľom využiť ich digitálny potenciál. MHP je organizátorom hlasovania Historická udalosť roka, ktorého cieľom je odmeniť organizátorov, tvorcov a iniciátorov najzaujímavejších historických podujatí. https://muzhp.pl/pl


Národné centrum kultúry (NCK) iniciuje a vedie množstvo projektov pre rozvoj a propagáciu poľskej kultúry. Venuje sa vzdelávacej, výskumnej a školiteľskej činnosti. Spravuje poľské dotačné, štipendijné programy a kultúrny projekty, ako aj galériu Kordegarda. NCK realizuje aj veľké, cyklické podujatia s účasťou tvorcov, umelcov z regiónu stredovýchodnej Európy. Príkladom činnosti NCK je Festival Východ kultúry, ktorého cieľom je kultúrna spolupráca miest východného Poľska s krajinami Východného partnerstva a Festival Eufonie – Medzinárodný festival hudby stredovýchodnej Európy, ktorý nadväzuje na tradíciu regionálneho spoločenstva a predstavuje hudbu rozličných období a štýlov. https://www.nck.pl/


Národný inštitút architektúry a urbanistiky (NIAiU) formuje spoločenské povedomie, propaguje architektonickú a urbanistickú kultúru a podujíma sa zachovať národné architektonické dedičstvo 20. storočia. Okrem toho sa inštitút venuje výskumnej, vzdelávacej, výstavnej a vydavateľskej činnosti. Jednou z jeho hlavných misií je spolupráca s architektmi, samosprávami a používateľmi verejného priestoru pre zvýšenie jeho kvality; hľadanie rovnováhy v jeho rozvíjaní a pochopenia v procese tvorby jeho návrhov a plánov. https://niaiu.pl/


Národný inštitút dedičstva (NID) je popularizátorom poľského dedičstva v Poľsku i na svete. Zhromažďuje a šíri poznatky o dedičstve, formuje spoločenské povedomie v rozsahu hodnôt a uchovania kultúrneho dedičstva. Zaoberá sa tiež vydávaním expertíz a posudkov o činnostiach spojených s pamiatkami, ako aj analyzovaním a monitorovaním hrozieb pre dedičstvo. NID spolupracuje s mnohými medzinárodnými inštitúciami a organizáciami (napr. UNESCO). Okrem toho koordinuje realizáciu procesu uznania pamiatok za Pamätník histórie a na území Poľska tiež najväčší európsky spoločensko-vzdelávací projekt Európske dni dedičstva – spoločnú iniciatívu Rady Európy a Európskej únie, ktorej cieľom je propagovať pamiatky. https://www.nid.pl/pl/


Národná inštitút múzejníctva a ochrany zbierok (NIMOZ) sa špecializuje na zhromažďovanie a popularizáciu poznatkov o múzeách a múzejných zbierkach, ako aj na spolutvorenie štandardov v oblasti múzejníctva a ochrany zbierok. Okrem toho sa zúčastňuje na určovaní smerov rozvoja v oblasti správy poľských múzeí a šírení najnovších rozvojových tendencií svetového múzejníctva v Poľsku. Zaoberá sa tiež propagáciou najdôležitejších poľských múzejných úspechov na medzinárodnej scéne. NIMOZ sa venuje aj vydavateľskej činnosti, pričom organizuje aj školenia s cieľom zvýšiť odbornú kvalifikáciu pracovníkov múzeí. https://www.nimoz.pl/


Národný inštitút poľského kultúrneho dedičstva v zahraničí POLONIKA sa vo svojej činnosti sústredí na výskum, ochranu a popularizáciou poľského kultúrneho dedičstva v zahraničí. Realizované projekty s vedecko-výskumným, vzdelávacím a popularizátorským charakterom vplývajú ako na zachovanie materiálneho kultúrneho dedičstva, tak aj na zvýšenie spoločenského povedomia o jeho význame ako dôležitej súčasti európskeho a svetového dedičstva, ako aj prvku, ktorý formuje národnú identitu. Príkladom medzinárodnej spolupráce je ochrana spoločného kultúrneho dedičstva Ľvova. https://polonika.pl/


Poľský inštitút filmového umenia (PISF) sa venuje šíreniu poznatkov o poľskej kinematografii na svete. Inštitút realizuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti filmu, najmä s cieľom iniciovať koprodukcie a propagovať filmový priemysel. Jeho úlohou je tiež zvyšovať dostupnosť poľských filmov v zahraničí a poznateľnosť poľských filmov na medzinárodných trhoch pomocou organizácie prehliadok, retrospektív, špeciálnych projekcií, konferencií či výstav. PISF tiež udeľuje zahraničné štipendiá na podporu tvorcov a filmových profesionálov v rámci podujatí na svete.  https://pisf.pl/


Úlohou Národnej filharmónie je okrem iného kultivovať a rozvíjať tradíciu poľskej hudby, prezentovať bohatstvo svetového hudobného dedičstva a propagovať súčasnú hudobnú tvorbu v Poľsku i zahraničí. Svoje ciele inštitúcia napĺňa kreovaním telies symfonického orchestra, miešaného zboru a komorných zborov, ako aj organizovaním symfonických, komorných, zborových a sólových koncertov pre deti a mládež, ako aj ďalšími formami propagácie hudby. Filharmónia realizuje aj fonografické, rozhlasové, televízne či internetové nahrávky a spolupracuje s umeleckým vzdelávacím prostredím, pričom vykonáva pedagogickú činnosť v oblasti výchovy mladých talentov. Od roku 1995 Národná filharmónia organizuje každých 5 rokov jednu z najstarších a najprestížnejších hudobných súťaží na svete – Medzinárodnú klavírnu súťaž Fryderyka Chopina. http://filharmonia.pl/


Aktivity Európskeho centra hudby Krzysztofa Pendereckého v Lusławiciach sa riadia hlavnou ideou – a síce inšpirovať najtalentovanejších mladých hudobníkov, aby si zdokonaľovali svoje zručnosti a usilovali sa o plnú umeleckú zrelosť. Na stretnutiach, majstrovských kurzoch, workshopoch a koncertoch sa zúčastňujú najtalentovanejší adepti sveta umenia, ako aj umelci a pedagógovia svetového formátu. V inštitúcii vládne čulý ruch, čo bezpochyby napomáhajú aj výhodné podmienky samotného kampusu (lokalita, architektúra, infraštruktúra, koncertná sála) a pestrá programová ponuka inštitúcie. Jedným z vlajkových projektov tohto centra je Letná hudobná akadémia. Ide o vzdelávací program určený pre študentov hudobných univerzít, ktorého spoluorganizátorom je od prvého ročníka Scharoun Ensemble Berlin, oktet zložený z hudobníkov z legendárnej Berlínskej filharmónie. https://www.penderecki-center.pl/


Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu založil v roku 1935 vo Varšave Grzegorz Fitelberg, ktorý ho viedol až do vypuknutia 2. svetovej vojny. V roku 1945 orchester opätovne naštartoval v Katoviciach Witold Rowicki. Okrem archívnych nahrávok pre Poľský rozhlas má orchester na konte vyše 300 albumov. Spolu s orchestrom doposiaľ vystúpili mnohí vynikajúci dirigenti a sólisti. Orchester pravidelne propaguje poľskú hudbu na koncertných pódiách po celom svete. Vo svojej histórii sa orchester predstavil v 52 krajinách na 5 kontinentoch. V roku 2014 bolo otvorené nové hlavné sídlo orchestra, kde sa napríklad nachádza aj koncertná sála pre 1800 poslucháčov. Vďaka spolupráci s najväčšími svetovými vydavateľstvami Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu výrazne prispel k popularizácii hudby poľských skladateľov vrátane Witolda Lutosławského, Krzysztofa Pendereckého či Henryka Mikołaja Góreckého. V roku 2019 sa stal orchester členom medzinárodnej organizácie European Concert Hall Organization, ktorá združuje 21 najvplyvnejších kultúrnych inštitúcií v Európe. https://nospr.org.pl/


Poľský orchester Sinfonia Iuventus Jerzyho Semkowa je štátna umelecká inštitúcia, ktorá bola založená v roku 2007. Orchester tvoria najtalentovanejší absolventi a študenti umeleckých akadémií, ktorí ešte nedovŕšili vek 30 rokov. Orchester poskytuje mladým hudobníkom možnosť pracovať v profesionálnom orchestri, oboznámiť sa so širokým orchestrálnym repertoárom a spolupracovať s vynikajúcimi dirigentmi a sólistami. Toto hudobné teleso koncertuje a nahráva v Poľsku i v zahraničí, a zúčastňuje sa aj na festivaloch. V roku 2009 získal orchester štatút člena Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (EFNYO). Koncertuje v zahraničí, napr. na medzinárodnom turné na Ukrajine, v Číne a Taliansku, a zúčastnil sa na takých festivaloch ako Festival de Musique de Strasbourg alebo Classic Night VEREIN OPÉRA. https://sinfoniaiuventus.pl/


Poľské hudobné vydavateľstvo je štátna kultúrna inštitúcia špecializujúca sa na vydávanie notových materiálov a kníh o poľskej hudbe od klasicizmu cez romantizmus, až po 20. a 21. storočie. Publikácie využívajú ako najmladší adepti hudobného umenia, tak aj uznávaní umelci, orchestre, vysokoškolskí pedagógovia a mnohí milovníci hudby. Publikácie Poľského hudobného vydavateľstva sú dostupné po celom svete vďaka spolupráci s mnohými hudobnými distribútormi, ktorí na svoje trhy uvádzajú diela Chopina, Szymanowského, Wieniawského, Moniuszka, Bacewicza, ako aj poľskú vzdelávaciu hudbu a tvorbu súčasných skladateľov. Poľské hudobné vydavateľstvo zastupuje v Poľsku mnoho významných zahraničných vydavateľstiev, vrátane Schott Music, Boosey & Hawkes, Edition Peters, Baerenreiter či Breitkopf & Hartel. https://pwm.com.pl/


Národné staré divadlo Heleny Modrzejewskej v Krakove je jedným z najstarších verejných divadiel v Poľsku – jeho tradícia má totiž až 230 rokov. Divadelný program v priebehu rokov spoluvytvárali takí umelci ako Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski či Andrzej Wajda. Dnešný repertoár pozostávajúci z takmer štyroch desiatok titulov zahŕňa okrem iného predstavenia Krystiana Lupu, Pawła Miśkiewicza, Jana Klatu, Agnieszky Glińskej, Moniky Strzępky či Krzysztofa Garbaczewského. Staré divadlo už niekoľko desaťročí spolupracuje s partnermi v takých krajinách ako: Česko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Rumunsko, Rusko a Spojené štáty americké. V rámci tejto spolupráce vznikajú spoločné medzinárodné divadelné projekty. https://stary.pl/pl/


Úlohou Poľskej kráľovskej opery založenej v roku 2017 je popularizovať hudobnú kultúru prípravou, uvádzaním, propagáciou a popularizáciou operných diel, oratórií a symfonickej i komornej hudby s osobitným dôrazom na hudbu poľských skladateľov, a najmä na repertoár dávnych majstrov; ale aj opäť uvádzať do hudobného života zabudnuté diela poľskej hudby. V septembri 2018 vzniklo teleso Capella Regia Polona, ktorého súčasťou boli mladí a talentovaní inštrumentalisti špecializujúci sa na prednes dávnej hudby, hru na dobové nástroje alebo ich kópie. Hudobníci spolupracujú s najlepšími poľskými aj zahraničnými kapelami. Poľská kráľovská opera je tiež miestom, ktoré prispieva k rozvoju talentu absolventov poľských hudobných vysokých škôl.  https://operakrolewska.pl/


Veľké divadlo – Národná opera je štátna kultúrna inštitúcia s mimoriadnym významom pre poľskú národnú kultúru, ktorá je zároveň dedičom najvýznačnejších divadelných tradícií Poľskej republiky. Aktivity Veľkého divadla – Národnej opery sú zamerané nielen na kreovanie a inscenovanie operných a baletných predstavení, ale aj na publikačnú, výstavnú a vzdelávaciu činnosť. Ide o inštitúciu, ktorá má „svojou činnosťou kultivovať a obohacovať historické kultúrne tradície, podporovať súčasnú poľskú hudobnú a baletnú tvorbu, a šíriť najhodnotnejšie skladby poľského a svetového repertoáru“. Toto poslanie dôsledne realizuje výberom repertoáru, podporou rozvoja mladých talentov v Akadémii opery a propagáciou poľskej hudobnej a baletnej literatúry. Realizuje aj online predstavenia, koprodukcie a audio a video publikácie. Vďaka tomu, že čerpá zo svojej bohatej tradície, môže plniť mimoriadne dôležitú kultúrnotvornú funkciu, poskytovať širokú umeleckú ponuku, ktorá je atraktívna pre hostí z Poľska i zo zahraničia. K posledným významným projektom tejto inštitúcie patrí okrem iného uvedenie opery Karola Szymanowského Kráľ Roger v Štokholme Kungliga Operan (2019) a v pražskom Národnom divadle (2020). https://teatrwielki.pl/


Národné divadlo je štvrtou najstaršou národnou scénou v Európe. Divadlo založil v roku 1765 kráľ Stanisław August Poniatowski. Takmer sedemdesiatčlenný herecký súbor účinkuje na troch scénach. Repertoár pozostáva z vyše tridsiatich predstavení poľskej a svetovej drámy. Národné divadlo je miestom stretnutia rôznych estetík a generácií. V každoročných hodnoteniach ho kritici často označujú za najlepšiu poľskú scénu. Divadlo sa opakovane predstavilo v zahraničí a udržiava stálu umeleckú spoluprácu s Alexandrinským divadlom v Petrohrade, organizovalo medzinárodné Stretnutie národných divadiel a Sympózium národných divadiel. S divadlom spolupracovali aj mnohí známi zahraniční režiséri ako Konstantin Bogomolov, Jacques Lassalle, Eimuntas Nekrosius či Ivan Vyrypajev. https://www.narodowy.pl/


Centrum súčasného umenia Ujazdowski zámok je miestom, kde sa tvorí a prezentuje umenie ako nástroj na skúmanie súčasného sveta. Ide o priestor pre kreatívny experiment. Transdisciplinárny program tohto centra podnecuje tvorbu na priesečníku výtvarného a performatívneho umenia, filmu, hudby, literatúry a humanitných vied. Centrum spolupracuje so zahraničnými inštitúciami súčasného umenia a ponúka rozsiahly program umeleckých rezidenčných pobytov. Každoročne pozýva vybraných umelcov zo zahraničia na rezidencie a na dlhodobé projekty, pričom organizuje aj otvorený nábor pre poľských umelcov na rezidenčné pobyty v zahraničí. Centrum súčasného umenia organizuje pobyty aj pre iných umelcov, napr. výskumníkov a kurátorov, v spolupráci s medzinárodnými organizáciami ako Akademie Schloss Solitude (Nemecko), Points Center for Contemporary Art (Čína) či Kyoto Art Center (Japonsko). Publikácie Centra súčasného umenia Ujazdowski zámok sú dostupné mimo Poľska vďaka zmluvám podpísaným so zahraničnými distribútormi ako Motto či Walther König. Predstavené boli na medzinárodnom veľtrhu umeleckých kníh Bon Art v Kereshte pri Teheráne (Irán, 2018) a Miss Read v Berlíne (Nemecko, 2019). https://u-jazdowski.pl/


Primárne poslanie Centra poľského sochárstva je organizovať výstavy o sochárskom umení, zhromažďovať a spracúvať zbierky súčasného sochárstva, a napokon dohliadať na stálu historickú expozíciu v Paláci Józefa Brandta. Každý rok viac ako 200 poľských a zahraničných umelcov využíva rôzne možnosti pobytu. Centrum disponuje priestormi s výnimočnými architektonickými a krajinnými hodnotami. Tvorí ho Múzeum súčasného sochárstva a galérie nachádzajúce sa v areáli krajinného parku. Centrum realizuje rôzne formy vzdelávacích aktivít, a to aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Inštitúcia sa zaoberá aj dokumentáciou vo forme vedeckého katalógu spolu s elektronickou verziou o činnosti poľských umelcov pôsobiacich doma i v zahraničí. Jednou z najvýznamnejších výstav posledných rokov bola prezentácia prác Henryho Moora organizovaná v spolupráci s nadáciou Henry Moore Foundation z Perry Green vo Veľkej Británii. Výstavu diel tohto vynikajúceho umelca sprevádzali ukážky prác poľských sochárov 20. storočia, ktorí sa inšpirovali jeho umením. V roku 2020 Centrum poľského sochárstva zorganizovalo v Orońsku výstavu s názvom „V sklenenom dome sa nehádže kameňmi“ v spolupráci s Kunsthaus Wiesbaden, ktorá prezentuje diela poľských a nemeckých umelcov. https://www.rzezba-oronsko.pl/


Múzeum japonského umenia a techniky MANGGHA spája základné múzejné funkcie so širokou činnosťou živého kultúrneho centra propagujúceho poznatky o Japonsku a Ďalekom východe. V modernej budove, ktorú navrhol významný japonský architekt Arata Isozaki, sa nachádza múzeum nového typu, ktoré využíva nové metódy a formy aktivít. S využitím svojich bohatých skúseností a kontaktov sa múzeum púšťa do tém zameraných predovšetkým na umenie, ale aj na hudbu, divadlo, film, literatúru, filozofiu či náboženstvo Japonska a Ďalekého východu. Doposiaľ bolo prezentovaných vyše 100 výstav vrátane tradičného japonského umenia, súčasnej grafiky, maľby, inštalácií, ako aj najnovších japonských technológií. https://manggha.pl/


Štúdio kreslených filmov v Bielsku-Białej je najstaršou existujúcou poľskou produkčnou spoločnosťou animovaných filmov. V štúdiu bolo natočených viac ako 1000 filmov vrátane piatich celovečerných. Film „Veľká cesta Bolka a Lolka“ sa predal do 86 krajín. Štúdio sa zameriava aj na filmovú výchovu najmenších – buduje Interaktívne centrum rozprávok a animácie. Okrem detských filmov vytvorilo toto štúdio aj autorské filmy pre dospelých divákov. Tie priniesli veľa úspechov na domácich a medzinárodných festivaloch. So štúdiom spolupracovali mnohí uznávaní umelci ako Krzysztof Penderecki, Agnieszka Osiecka, Andrzej Czeczot, Zbigniew Lengren a Eryk Lipiński. http://www.sfr.com.pl/


Ateliér dokumentárneho a hraného filmu bol založený v roku 1949, pôvodne ako produkčné centrum pre dokumentárne filmy a Poľskú filmovú kroniku, no čoskoro sa stal dôležitým centrom hraných filmov. V ateliéri vznikli slávne poľské dokumenty a stovky epizód Poľskej filmovej kroniky. Natočili ich takí tvorcovia ako Andrzej Munk, Krzysztof Kieślowski, Jan Łomnicki, Tadeusz Makarczyński, Ludwik Perski, Maria Kwiatkowska, Władysław Ślesicki, Kazimierz Karabasz a mnohí iní. Vo halách, laboratóriách a strižniach vznikli známe diela Andrzeja Wajdu, Jerzyho Antczaka, Krzysztofa Zanussiho, Krzysztofa Kieślowského či Jerzyho Hoffmana. V posledných rokoch sa Ateliér stal uznávaným centrom moderného filmového vzdelávania. Priestor originálnych projektov tohto ateliéru každoročne zapĺňajú tisíce mladých účastníkov z celého Poľska, ktorí doňho prichádzajú na výnimočné kurzy, prehliadky a filmové workshopy. http://www.wfdif.pl/


Európske filmové centrum CAMERIMAGE je štátna kultúrna inštitúcia, ktorú koncom roka 2019 založilo Ministerstvo kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky, Mestský úrad v Toruni a Nadácia Tumult, ktorej cieľom je vybudovať trvalé sídlo Medzinárodného filmového festivalu EnergaCAMERIMAGE v Toruni. Centrum každoročne spoluorganizuje festival a realizuje ďalšie výstavné, kultúrne, vzdelávacie a vedecké projekty v oblasti poľskej a svetovej audiovizuálnej kultúry. Výstavba Európskeho filmového centra vyplní medzeru, ktorá existuje v poľskej kultúrnej infraštruktúre.  https://ecfcamerimage.pl/


Centrum audiovizuálnych technológií (predošlý názov Ateliéry fabulárnych filmov vo Vroclave) je moderná kultúrna inštitúcia. Umožňuje komplexnú a rôznorodú realizáciu filmových produkcií vďaka dobrej infraštruktúre a technickému vybaveniu. Centrum tiež organizuje početné workshopy a školenia v oblasti kinematografie a nových technológií, ako aj kultúrne podujatia. Realizujú sa tu okrem iného filmové produkcie s účasťou zahraničných filmárov, workshopy so zahraničnými umelcami a filmovými tvorcami, konferencie v oblasti IT a nových technológií, festival abstraktných filmov, ako aj stáže pre študentov zahraničných univerzít. https://filmstudioceta.pl/


Úlohou Múzea – Domu rodiny Pileckých v Ostrówi Mazowieckej je dokumentovať, pripomínať a šíriť v Poľsku a vo svete poznatky o živote kapitána Witolda Pileckého a jeho manželky Marie, teda osôb, ktoré sú trvalo zapísané do histórie mesta Ostrów Mazowiecka. Hlavným cieľom kultúrnej činnosti Múzea – Domu rodiny Pileckých je predstaviť kapitána Witolda Pileckého na historickom, kultúrnom a spoločenskom pozadí, uchovávať a starať sa o hmotné a nehmotné dedičstvo súvisiace s jeho životom a pôsobnosťou vrátane šírenia hodnôt a tradícií ideí nezávislej Poľskej republiky, ktoré reprezentoval vo svojej osobe. http://www.muzeumpileckich.pl/


Cieľom Múzea varšavského geta je prezentovať tragické udalosti, ktoré sa odohrali počas nemeckej okupácie Poľska počas 2. svetovej vojny, a uctiť si pamiatku tých, ktorí v tom čase žili a trpeli v gete. Múzeum vzniklo v roku 2018 a jeho sídlom sa stala budova bývalej Detskej nemocnice Bersohnovcov a Baumanovcov na ul. Siennej 60, ktorá sa nachádza na území bývalého varšavského geta. Varšavské geto bolo to najväčšie v celej Európe okupovanej Nemeckom. V apríli 1941 sa v gete na ploche približne 3 km² tiesnilo viac ako 400 000 ľudí. Vďaka svojej polohe sa múzeum stáva charakteristickým znakom bývalej židovskej Varšavy, podobne ako zachovalé miesta – napr. synagóga Nożykovcov, Židovský historický inštitút či židovský cintorín na ul. Okopowej. https://1943.pl/


Múzeum „PAMÄŤ A IDENTITA“ sv. Jána Pavla II., ktoré bolo vytvorené v roku 2018, predstavuje históriu Poľska od kresťanských počiatkov jeho štátnosti až po súčasnosť, pričom sa vyhýba schémam jednoduchej chronológie. Dejiny krajiny na Visle sú prezentované z mnohých perspektív, vďaka čomu má návštevník možnosť individuálne vnímať hlavné témy, no dominuje napĺňanie posolstva sv. Jána Pavla II., ktorý sa nazdával, že historické udalosti je potrebné chápať cez prizmu odvekých filozofických a teologických právd. Úlohou Múzea „Pamäť a identita“ sv. Jána Pavla II. je propagovať históriu Poľska a poľské dedičstvo, ako aj kultivovať myšlienky slobody a solidarity v národnom i medzinárodnom priestore. https://muzeumpit.pl/


Cieľom aktivít Inštitútu literatúry založeného v roku 2019 je realizovať kultúrnu politiku štátu v oblasti súčasnej poľskej literatúry. Vo svojej činnosti sa inštitút venuje aj iným druhom umenia, ktoré majú rôzne súvislosti s literatúrou, ako aj štúdiu literatúry a literárnej výchove. Tím zamestnancov a spolupracovníkov Inštitútu literatúry tvoria nielen ľudia, ktorí majú blízko k literatúre, ale aj samotní autori literatúry. Aby inštitút naplnil svoje poslanie, prevádzkuje publikačnú činnosť, pričom vydáva štvrťročník „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat“. Stálou vydavateľskou sériou inštitútu je aj edícia „Biblioteka Pana Cogito“, ktorú tvoria vedecké monografie o modernej literatúre od najvýznamnejších poľských a zahraničných vedcov. Okrem toho Inštitút literatúry vydáva knihy o literatúre a podporuje publikácie iných subjektov v rámci programov, ktoré realizuje. https://instytutliteratury.eu/


Štátny vydavateľský ústav je poľské vydavateľstvo založené v roku 1946 vo Varšave. Štátny vydavateľský ústav vydáva najvýznamnejšie diela poľskej a svetovej literatúry vrátane prózy, poézie, esejí a kritických diel, pričom rovnako realizuje propagačnú, prekladateľskú a vedeckú činnosť. Okrem krásnej literatúry, ktorá je hlavnou oblasťou činnosti tohto ústavu, sa vydavateľstvo venuje aj široko chápaným humanitným vedám, a preto esejistika a história sú rovnako dôležitými súčasťami profilu vydavateľstva. Najznámejšie série – vydávané dodnes – sú: „Rodowody Cywilizacji“ (tzv. ceramy), „Biblioteka Myśli Współczesnej“ (známa najmä ako „Plus Minus Nieskończoność“) či „Biografie Sławnych Ludzi“. Pôsobivý je aj výber najdôležitejších svetových titulov od Sofokla, Corneilla, Racina, Bulgakova, Melvilla, Shakespeara, Moliéra, Tolstého, Goetheho, Byrona a Dickinsona až po Hemingwaya, Remarqua, Camusa, Romaina Rolanda, Stendhala, Zweiga, Orwella, Kunderu, Hrabala, Hesseho, Shawa, Márqueza, Singera, Eca a mnohých ďalších. https://piw.pl/   


Severný inštitút Wojciecha Kętrzyńského v Olsztyne je štátna kultúrna inštitúcia založená v roku 2018 ako výsledok transformácie Centra vedeckého výskumu Wojciecha Kętrzyńského. Severný inštitút pokračuje v dedičstve a tradícii svojho predchodcu v oblasti výskumu a šírenia poznatkov o histórii a dedičstve dávneho Pruska, a najmä územia severovýchodného Poľska. Ústav zhromažďuje, uchováva a spravuje vedecké zbierky týkajúce sa histórie a dedičstva regiónu Varmie a Mazúrska. Realizuje dokumentačnú, informačnú a publikačnú činnosť v podobe vedeckých a populárno-náučných kníh a časopisov. V spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami skúma minulosť a dedičstvo tohto regiónu, a zároveň realizuje štipendijné a grantové programy.  http://ip.olsztyn.pl/


Súčasťou aktivít Sliezskeho ústavu je realizácia politiky pamiatky a pripomínania na území Sliezska v jeho historických hraniciach, ďalej tvorenie vedeckých základov pre rozvoj poznatkov o histórii a kultúrnom dedičstve Sliezska s osobitným dôrazom na históriu a kultúrne dedičstvo poľských obyvateľov žijúcich v tomto región e. Svoju misiu napĺňa Sliezsky ústav prostredníctvom dokumentovania sliezskych záležitostí, a to najmä súčasnej situácie Sliezska a jeho historických väzieb s inými poľskými regiónmi. Ústav sa rovnako venuje plánovaniu, organizovaniu a realizácii výskumu Sliezska s osobitným dôrazom na ekonomické, sociálne, populačné, vlastivedné, historické a kultúrne otázky. Ústav publikuje aj vedecké a populárno-náučné práce o Sliezsku. O tomto regióne rovnako realizuje informačné kampane pre cudzincov prostredníctvom tlače, rozhlasového vysielania a rôznych publikácií. https://instytutslaski.pl/historia-instytutu-slaskiego/


Inštitút dedičstva národných myšlienok Romana Dmowského a Ignacyho Jana Paderewského bol založený v roku 2020. Inštitút sa okrem iného venuje realizácii politiky pamiatky a pripomínania dejín a dedičstva Poľska vrátane úspechov poľského sociálno-politického myslenia, s osobitným dôrazom na národné, katolícko-sociálne a konzervatívne myslenie, ďalej realizácii výskumu dejín a dedičstva Poľska, tvorbe vedeckých základov pre rozvoj poznatkov o dejinách a dedičstve Poľska. Inštitút napĺňa svoj cieľ prostredníctvom publikačnej, dokumentačnej, informačnej a propagačnej činnosti, ako aj aktivít spojených s digitalizáciou a sprístupňovaním materiálov súvisiacich s predmetom svojej činnosti. https://idmn.pl/


Misia Inštitútu dedičstva Solidarity spočíva v popularizácii fenoménu a významu Solidarity, ako aj vo výskume a uchovávaní jej histórie a autentického dedičstva. K cieľom tejto inštitúcie patrí okrem iného pripomínať a propagovať historické dedičstvo Nezávislého samosprávneho odborového zväzu „Solidarita“, spoločenského hnutia a protikomunistickej demokratickej opozície v Poľsku, s osobitným dôrazom na poľskú občiansku vzburu v auguste 1980. Inštitút realizuje výskum o histórii Nezávislého samosprávneho odborového zväzu „Solidarita“, a tiež iniciuje kultúrne, spoločenské a vedecké projekty odkazujúce na tradície hnutia Solidarita. Jeho cieľom je tiež v medzinárodnom povedomí šíriť poznatky o poľskom podiele na zvrhnutí komunistického systému. https://www.ids1980.pl/index.php


Inštitút Európskej siete pamäť a solidarita sa venuje výskumu, dokumentovaniu a šíreniu poznatkov o moderných dejinách, a najmä o totalitných a autoritárskych režimoch 20. storočia, o príčinách ich vzniku, ich histórii a dôsledkoch, osudoch obetí vojen, nútenej migrácii, zločinoch a rasistických, nacionalistických a ideologicky motivovaných zločinoch, ako aj o vzbure proti totalitným režimom a o boji európskych spoločností proti nim. Inštitút iniciuje spoluprácu medzi inštitúciami a osobami zaoberajúcimi sa dejinami Európy 20. storočia, a tiež získava, analyzuje, dokumentuje a šíri historické poznatky. Svoje ciele dosahuje vďaka organizovaniu konferencií, workshopov, študijných pobytov a výstav, ako aj publikačnou činnosťou. Členmi siete European Network Remembrance and Solidarity sú: Poľsko, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Jedným z medzinárodných projektov tohto inštitútu je plenérová výstava Po Veľkej vojne. Nová Európa 1918-1923, ktorej cieľom je predstaviť formovanie nového poriadku po prvej svetovej vojne. https://enrs.eu/pl/about-us


Centrum poľsko-ruského dialógu a porozumenia má za úlohou iniciovať a podporovať aktivity realizované v Poľskej republike a Ruskej federácii v prospech dialógu a porozumenia v poľsko-ruských vzťahoch. Centrum plní svoje poslanie okrem iného prostredníctvom vedecko-výskumnej, publikačnej a vzdelávacej činnosti, výmenných pobytov mládeže a študentov, verejných diskusií, ako aj konferencií a prednášok o poľsko-ruských vzťahoch, histórii a kultúre oboch krajín. Do projektov inštitúcie sú zapojené krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, ako aj Európskej únie a jej partnerov. V spojení s Center for Strategic and International Studies každoročne organizuje konferenciu vo Washingtone, ktorej cieľom je analyzovať poľsko-ruské vzťahy a ich dôsledky pre euroatlantický región. Centrum je vydavateľom internetového periodika www.novayapolsha.pl, ktorého úlohou v ruštine približovať poľskú kultúru, umenie, spoločnosť a hospodárstvo. http://cprdip.pl/


Centrum spoločenskej archivistiky je kultúrna inštitúcia, ktorú v roku 2020 založila Nadácia Centra KARTA a Ministerstvo kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky. Centrum sa venuje podpore spoločenských iniciatív, ktorých cieľom je zabezpečiť a šíriť textové, ikonografické, filmové, fonografické a iné zbierky dokumentujúce historickú pamäť a národné dedičstvo. Centrum tiež rozvíja sieť spolupráce medzi subjektami vykonávajúcimi vyššie uvedené aktivity a posilňuje angažovanosť občanov do aktivít zameraných na dokumentovanie histórie vrátane realizovania informačnej a popularizačnej činnosti v Poľsku a zahraničí, tvorenia informačných systémov, a najmä databáz a webových portálov, a napokon podporuje aj vývoj IT nástrojov, realizáciu vzdelávacích aktivít vrátane školení, workshopov a kurzov, štipendijných programov, výstav a vydávanie publikácií – kníh, časopisov a multimediálnych publikácií. https://archiwa.org/


Kancelária programu „Nezávislé Poľsko“ koordinuje rôzne iniciatívy organizované pri príležitosti stého výročia znovuzískania nezávislosti Poľska a obnovy poľskej štátnosti. Inšpiráciou pre spoločnú oslavu sú hodnoty, ktoré sú pre Poliakov obzvlášť dôležité: sloboda, rešpekt k ľudskej dôstojnosti a právam, a solidarita. Kancelária plní svoje úlohy v súlade s východiskami Viacročného programu „Nezávislé Poľsko“ na roky 2017-2022, ktorého hlavným cieľom je posilniť vnímanie občianskej spoločnosti. Program iniciuje aktivity v troch oblastiach (prioritách). Prvou sú projekty, ktoré sú v kompetencii národných kultúrnych inštitúcií podriadených Ministerstvu kultúry, národného dedičstva a športu Poľskej republiky. Za druhú prioritu zodpovedá Kancelária programu „Nezávislé Poľsko“, ktorá je prevádzkovateľom dotačných programov: „Koalície pre Nezávislé Poľsko“ (podpora organizovania osláv občianskymi iniciatívami) a „Nezávislé Poľsko“ (určený pre na samosprávne kultúrne inštitúcie a mimovládne organizácie). Za program zahraničných osláv (tretia priorita) zodpovedá Inštitút Adama Mickiewicza. https://niepodlegla.gov.pl/


Národná knižnica je ústrednou štátnou knižnicou a jednou z najvýznamnejších národných kultúrnych inštitúcií. Otvorená bola v roku 1747 a je jednou z najstarších národných knižníc na svete. Plní úlohy najväčšej vedeckej a verejnej knižnice s humanistickým profilom, a je aj hlavnou pokladnicou národnej literatúry, a zároveň registrom všetkých publikácií. Národná knižnica tiež vykonáva vedecké a vzdelávacie aktivity pre ďalšie knižnice v Poľsku. Svoje zbierky sprístupňuje na moderných webových stránkach vrátane portálu polona.pl – najväčšej digitálnej knižnice v Poľsku a jednej z najmodernejších na svete. Inštitúcia spolupracuje so zahraničím vo forme digitalizácie rukopisov a fotografií celej zbierky Literárneho inštitútu „Kultúra“ v Maisons-Laffitte, ktorý je zapísaný do zoznamu Pamäť sveta UNESCO. Národná knižnica tiež poskytuje komplexnú pomoc pri rozvoji a ochrane emigrantských zbierok v Ruskej národnej knižnici v Petrohrade a v Oddelení historických tlačí Štátnej knižnice v Berlíne. https://www.bn.org.pl/


Palác v Radziejowiciach postavený v klasicistickom štýle z roku 1965 slúži ako centrum umeleckej práce pre tvorcov kultúry. V paláci sa nachádzajú aj múzejné miestnosti a galéria dočasných výstav. Dom tvorivej práce v Radziejowiciach spravuje záštitu ministra kultúry, národného dedičstva a športu nad prostredím tvorcov a kultúrnych aktivistov. Inštitúcia plní svoje poslanie prostredníctvom vytvárania podmienok pre tvorivú, umeleckú, vedeckú a osvetovú prácu, a tiež organizovaním koncertov, divadelných predstavení, výstav výtvarného umenia a iných umeleckých podujatí v rôznych oblastiach kultúry. Zaoberá sa aj rozvojom neakademického vzdelávania mladých umelcov, podporou ich tvorby a publikačnou činnosťou. https://www.palacradziejowice.pl/