Múzeum histórie Poľska vo Varšave predstavuje najdôležitejšie state poľských dejín – štátu a národa – s osobitným zreteľom na tematiku parlamentných tradícií, inštitúcií a občianskych hnutí, boja za slobodu a nezávislosť. Múzeum aktívne pôsobí na poli formovania medzinárodného obrazu Poľska, pričom zahraničným záujemcom prezentuje zaujímavým a zrozumiteľným spôsobom poľské dejiny a kultúru. Práve preto sa zúčastňuje aj na medzinárodnom dialógu, a to s ohľadom najmä na susedné štáty. Inštitúcia napĺňa svoju misiu otvorene, pričom propaguje azda najširší prístup ku kultúrnemu dedičstvu a vedeckým zdrojom s cieľom využiť ich digitálny potenciál. Múzeum organizuje hlasovanie Historická udalosť roka, ktorého cieľom je odmeniť organizátorov, tvorcov a iniciátorov najzaujímavejších historických podujatí. https://muzhp.pl/en

 

Národné múzeum vo Varšave zbiera, uchováva, konzervuje a sprístupňuje poľské i svetové kultúrne pamiatky v oblasti dejín umenia, archeológie, histórie a numizmatiky. Múzeum vykonáva aktívnu  výstavnícku činnosť. Organizuje zahraničné študijné cesty spojené hlavne s vedeckým výskumom a prípravou expozícií spolu so zahraničnými partnermi. Múzeum spolupracovalo s mnohými múzeami, galériami či inštitúciami v Poľsku a na svete v oblasti výpožičiek, organizovania výstav, publikácií a vedeckých projektov. Neustále spolupracuje s ICOM a CODART – svetovou organizáciou kurátorov a zástupcov holandského, flámskeho, belgického umenia so sídlom v Amsterdame. Príkladom medzinárodnej spolupráce je zorganizovanie výstavy Poľsko. Sila obrazu spoločne s oddelením Louvre-Lens Múzea Louvre. https://www.mnw.art.pl/en/

 

Národné múzeum v Krakove je najstaršie múzeum v Poľsku. Svoju misiu napĺňa prezentovaním národných či ľudských hodnôt prostredníctvom šírenia svetového a poľského umenia – najmä z krakovského prostredia. Múzeum sa podieľa na digitalizačných, vzdelávacích a vedecko-výskumných projektoch. Ako prvé múzeum v Poľsku získalo štatút vedeckej jednotky v oblasti vied o umení a umeleckej tvorby. Kultúra prekračujúca hranice je jedným z medzinárodných projektov tohto múzea, v rámci ktorého sa realizoval program Akadémia riadenia kultúrnej inštitúcie. Ten slúži na výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi poľskými a gruzínskymi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zdieľať poznatky v oblasti vypracovaných štandardov, riešení v strategických oblastiach múzejnej činnosti, riadenia múzejných procesov, ako aj ochrany a šírenia kultúrneho dedičstva.   https://mnk.pl/

 

Národné múzeum v Kielcach napĺňa svoju misiu aj tým, že sa stará o zverené kultúrne dedičstvo, jedinečnosť a atraktívnosť výstav a umeleckých činností, vzdelávanie či vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť. Múzeum má jednu z najrozsiahlejších zbierok staropoľských portrétov, najväčšiu zbierku obrazov Szermentowského a keramiky z Ćmielówa, ale tiež unikátnu gramofónovú platňu s nahratým hlasom Żeromského. Táto inštitúcia bola tiež organizátorom prvej interdisciplinárnej konferencie v Poľsku venovanej otázkam „múzejnej terapie“. Príkladom medzinárodnej spolupráce je panelová výstava venovaná nositeľovi Nobelovej ceny Henrykovi Sienkiewiczovi pripravená pri príležitosti osláv roku Sienkiewicza.   https://mnki.pl/eng/branches

 

Národné múzeum v Poznani zbiera a trvalo ochraňuje kultúrne pamiatky dedičstva storočí a generácií, poznatkov, práce a záľub. Popularizuje základné hodnoty histórie, vedy a kultúry, formuje poznávací a estetický cit. Múzeum spoluorganizuje výstavy v Poľsku i v zahraničí. Udeľuje Ocenenie Jana Lenicu významným a umelecky naplno rozvinutým grafikom z celého sveta, ktorí svojím prístupom prekračujú úzko chápaný rámec práce úžitkového grafika, podobne ako Lenica. https://mnp.art.pl/en/

 

Národné múzeum vo Vroclave zbiera pamiatky, ikonografické, fotografické a dokumentačné materiály spojené s umením Sliezska, Poľska, dávnych juhovýchodných území, ale aj s európskym umením a umením Blízkeho a Ďalekého východu. Zbierku rozširuje aj o pamiatky spojené s umeleckým remeslom, technickou kultúrou a etnografiou. Inštitúcia vlastní jednu z najväčších zbierok súčasného umenia v Poľsku, ktorej história siaha do 60. rokov 20. storočia. Exponáty zahrňujú všetky oblasti umenia, počnúc maľbou, grafikou, kresbou, sochárstvom, sklom, keramikou a fotografiou, až po koncepčné projekty, dokumentácie happeningov či videoart. Múzeum spoluorganizovalo medzinárodný projekt Ganymed goes Europe spájajúci tri umelecké oblasti: maliarstvo, literatúru a divadlo. https://mnwr.pl/en/

 

Národné múzeum v Gdansku zbiera pamiatky, ikonografické, fotografické, dokumentačné materiály súvisiace s dávnym poľským a zahraničným – minulým i súčasným – umením, etnografiou Pomoranska, ako aj s európskou a mimoeurópskou kultúrou. Perlou múzejnej zbierky je Posledný súd, majstrovské renesančné dielo holandského maliara Hansa Memlinga. Inštitúcia sa podieľa na medzinárodných výskumných, konzervátorských, digitalizačných a vzdelávacích projektoch. V rámci medzinárodnej spolupráce organizovala aj workshopy pre umelcov v Bagdade či projekt fotografickej dokumentácie nórskych a islandských kostolov.  http://www.mng.gda.pl/

 

Národné múzeum v Štetíne svoju misiu realizuje prezentovaním zbierok v rámci stálych expozícií, organizovaním dočasných výstav i rôznorodých umeleckých podujatí, vedeckých konferencií, populárno-náučných stretnutí, ale tiež prostredníctvom vzdelávacej a publikačnej činnosti. Ako inštitúcia verejnej dôvery uchováva pamiatky z minulosti, no je tiež živým kultúrnym centrom – miestom, ktoré sa aktívne zúčastňuje na procese formovania historického povedomia a spoločenských postojov. Múzeum v duchu multikultúrnych, cezhraničných dialógov a spolupráce buduje regionálnu, národnú a európsku identitu západného Pomoranska i jeho obyvateľov, čoho príkladom je medzinárodný projekt Spoločné dedičstvo, spoločná budúcnosť. https://muzeum.szczecin.pl/en/

 

Múzeum krakovských soľných baní Wieliczka vo Wieliczke sa zameriava na ochranu a popularizáciu bohatej histórie ťažby soli v Poľsku, ktorá je vnímaná ako trvalé dedičstvo ľudstva. Múzeum zhromažďuje, uchováva, konzervuje a sprístupňuje kultúrne pamiatky z oblasti histórie varenia a ťažby soli, ako aj miest Wieliczka a Bochnia, banskej technológie, geológie soľných ložísk, umenia a etnografie. Inštitúcia spravuje okrem stálej podzemnej expozície aj stredoveký Soľný hrad – historické sídlo správy bane. Soľná baňa vo Wieliczke bola zapísaná na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Realizuje početné vzdelávacie, výskumné a výstavné projekty. https://muzeum.wieliczka.pl/en

 

Hradné múzeum v Malborku – jeho cieľom je zachovať historický základ hradného komplexu Malbork, dôležitej časti kultúrneho dedičstva a jemu podriadených hradov v Kwidzyne a Sztume. Súčasťou najcennejších zbierok hradného múzea sú umelecké výrobky z jantáru, stredoveké architektonické prvky, sochy, historické zbrane a výzbroj. Hrad Malbork je zapísaný na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Múzeum je členom Združenia pobaltských hradov a múzeí. Realizuje medzinárodné vzdelávacie projekty pre mládež a podieľa sa na programoch medzinárodnej spolupráce, napríklad v interdisciplinárnom výskumnom programe Ekológia križiackych výprav. https://zamek.malbork.pl/en

 

Múzeum-Zámok v Łańcute je jedným z najkrajších šľachtických sídel v Poľsku. Známe je svojim prekrásnym interiérom a zaujímavou zbierkou kočov. Palácový komplex je obklopený historickým malebným parkom v anglickom štýle s početnými pavilónmi a hospodárskymi budovami, ktoré kedysi úzko súviseli s každodenným životom na zámku. Múzeum realizuje množstvo projektov spojených s výskumom, digitalizáciou, ochranou a popularizáciou ohrozených pamiatok národnej kultúry doma i v zahraničí. Taktiež spolupracuje s múzeami a vedeckými inštitúciami na Ukrajine.  V priestoroch zámku a parku sa každoročne koná slávny Hudobný festival v Łańcute, na ktorom vystupujú vynikajúci umelci z celého sveta. https://www.zamek-lancut.pl/en/

 

Múzeum Kráľovské kúpele vo Varšave tvoria klasicistické stavby a dávne záhrady. Hlavnou úlohou múzea je predstavovať poľskú históriu a kultúru a zdôrazniť súvislosť so svetovými dejinami i kultúrou, ako aj popularizovať poznatky o histórii Kráľovských kúpeľov (poľ. Łazienki Królewskie) – najmä o umeleckej zbierke kráľa Stanislava Augusta. Múzeum organizuje medzinárodný projekt Záhrady svetla, ktorého cieľom je propagácia jedinečných historických záhrad a múzeí z celého sveta. V spolupráci s medzinárodnými partnermi organizuje projekty v priestoroch parku a historických záhrad. Vedie niekoľkoročný výstavný projekt Výstava jedného obrazu, ktorý umožňuje predstaviť známe diela zo svetových zbierok. https://www.lazienki-krolewskie.pl/en

Múzeum-Palác kráľa Jána III. vo Wilanówe sa stará o pamiatkové dokumenty o kráľovi Jánovi III. Sobieskom a Stanislavovi Kostkovi Potockom. Ich sprístupnením pre verejnosť popularizuje vedomosti o časoch oboch panovníkov, kultivuje hodnoty staropoľskej tradície, formuje občianske postoje a vlasteneckú zodpovednosť za národné, kultúrne i prírodné dedičstvo. V spolupráci s ICOM sa aktívne podieľa na vývoji bezpečnostných postupov v oblasti kultúrneho dedičstva a poukazuje na zodpovednosť kultúrnych inštitúcií za spoločnosť a krajinu. Múzeum podporuje kultúrnu diplomaciu organizovaním výstav a seminárov venovaných staropoľskej histórii a kultúre, vydávaním vedeckých a populárno-náučných kníh v cudzích jazykoch a realizovaním programu historickej rekonštrukcie a gastronómie, ktorý využívajú poľské diplomatické a kultúrne pracoviská v zahraničí.  https://www.wilanow-palac.pl/

 

Kráľovský zámok vo Varšave je bývalou rezidenciou kráľov a sídlom Snemu Poľsko-litovskej únie. Vo svojich zbierkach má jedny z najcennejších umeleckých diel v Poľsku s obrazmi Rembrandta, Canaletta, Bacciarelliho a Matejka. Bohato vybavený interiér prenesie návštevníkov do čias Jagelovcov, Vazovcov, Sasov i kráľa Stanislava Augusta. Múzeum organizuje medzinárodné múzejné projekty. Venuje sa aj organizácii študijných ciest a prednášok spojených s podujatím Pri kráľovskom stole – ochutnávke historických jedál. https://www.zamek-krolewski.pl/en

Kráľovský hrad na Waweli sa nachádza v Krakove, bývalom hlavnom meste Poľska. Niekoľko storočí bol sídlom kráľov a symbolom poľskej štátnosti. Jeho zbierky obsahujú hodnotný súbor obrazov, ilustrácií, sôch, textílií, zlatníckych výrobkov, zbraní, porcelánu a nábytku. V komnatách sú vystavené tapisérie zo zbierky kráľa Žigmunda Augusta a nádherné talianske renesančné obrazy zo zbierky Lanckorońských. Múzeum sprístupňuje svoje zbierky na niekoľkých stálych hradných expozíciách i pod holým nebom. Na hrade sa koná aktívna výstavná, vzdelávacia a reštaurátorská činnosť. V rámci niekoľkoročného medzinárodného programu sa inštitúcia zaoberá výskumom a obnovou spoločného kultúrneho dedičstva východných pohraničných častí bývalej Poľskej republiky. https://wawel.krakow.pl/en

 

Národné technické múzeum vo Varšave je najväčšou inštitúciou tohto typu v Poľsku. Cieľom aktivít múzea je zachovať pre budúce generácie hmotné dôkazy, ktoré dokumentujú vývoj poľskej techniky a siahajú až k začiatkom poľského štátu. Inštitúcia sa snaží verne a objektívne opisovať udalosti sprevádzajúce technologický pokrok a súčasne predstavovať úspechy a cesty premien poľského technologického myslenia. Medzi hodnotnými exponátmi, fotografickými dokumentáciami a stavebnými plánmi množstva prístrojov a mechanizmov môžeme nájsť šifrovací stroj Enigma či Cadillac maršala Józefa Piłsudkého. Múzeum organizuje workshopy Stretnutia s históriou techniky.  http://nmt.waw.pl/

 

Múzeum sliezskych Piastovcov v Brzegu sa zaoberá témou sliezskych Piastovcov, piastovskými tradíciami na historickom území Sliezska a zhromažďovaním objektov spojených s minulosťou mesta a regiónom Brzegu. Múzeum organizuje výstavnícku činnosť, a zároveň pripravuje vzdelávacie aktivity a workshopy pre deti, mládež, študentov a seniorov. Tieto činnosti sú zamerané na získanie a prehĺbenie poznatkov o histórii mesta, minulosti Sliezska za vlády Piastovcov, historických prameňoch, interpretácií diel gotického, renesančného a barokového umenia, ako aj o zoznámení sa s múzejnou zbierkou. http://zamek.brzeg.pl/

 

Múzeum międzyrzeckej oblasti Alfa Kowalského prezentuje najväčšiu poľskú zbierku rakvových portrétov, nápisov na pamätníkoch i erbov zo 17. a 18. storočia. Hlavným cieľom múzea je zhromažďovať a viesť výskum artefaktov a dokumentárnych materiálov spojených s technikou, umením a archeológiou międzyrzeckej oblasti či dávneho veľkopoľsko-brandenbursko-sliezskeho pohraničia, pre ktorý bol charakteristický staropoľský pohrebný obrad. Múzeum organizuje medzinárodné workshopy v rámci projektu Comenius, ktoré sú venované multikulturalizmu daného pohraničia. http://www.muzeum-miedzyrzecz.pl/

 

Národné námorné múzeum v Gdansku zhromažďuje, konzervuje a digitalizuje pamiatky spojené s lodnou dopravou, stavbou lodí, maľbou obrazov s námornou tematikou, rybolovom, a venuje sa aj popularizácii poznatkov o histórii námorníctva v Poľsku. Realizuje výskum v oblasti morskej archeológie, konzervácie, digitálnej dokumentácie a rekonštrukcie pamiatok. Múzeum sa podieľa na prácach Výboru pre kultúrne dedičstvo Pobaltia (Baltic Region Heritage Committee). Inštitúcia aktívne spolupracuje s inými námornými múzeami pobaltských štátov. Realizuje medzinárodné projekty – Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management (BALCTICRIM) zamerané na plán územného rozvoja Baltského mora, ako aj projekty Navis I a Navis II, ktorých cieľom je vypracovať databázu o histórii stavby lodí a prístavov z ranného stredoveku. https://en.nmm.pl/

 

Múzeum umenia v Lodži sa zameriava na prezentáciu diel v rôznorodých kontextoch, ako aj na popularizáciu progresívnych umeleckých smerov a podporu umenia ako dôležitej súčasti spoločenského života. Hlavná misia tejto inštitúcie spočíva v zhromažďovaní, konzervácii a spracúvaní zbierok, realizovaní umeleckých projektov či široko chápaných vedeckých, vzdelávacích a popularizačných aktivít. Vzhľadom na úzke prepojenie medzi históriou múzea a históriou avantgardy sa osobitý dôraz kladie na aktívnu propagáciu progresívnych umeleckých smerov a na spoluprácu s ich tvorcami. V rámci medzinárodnej spolupráce múzeum realizovalo projekt Kreatívne archívy: Lodž – Londýn s cieľom zapojiť sa do diskurzu o moderných metódach zdieľania archívov a osvedčených postupov v oblasti archivácie a digitalizácie diel sprevádzajúcich tvorbu umenia. https://msl.org.pl/en/

 

Múzeum moderného umenia vo Varšave vedie výskum najnovšieho umenia a zhromažďuje zbierky umeleckých diel. Vytvorená zbierka súčasného umenia v múzeu zachytáva dynamické javy a procesy prebiehajúce lokálne i globálne. Tvorí priestor stretnutí, vzájomných inšpirácii a reflexií, ktoré presahujú oblasť umenia, ale vždy v ňom nájdu svoje miesto. Činnosť múzea je založená na organizovaní výstav, vydávaní publikácií a realizácii vzdelávacích a výskumných programov. Múzeum patrí medzi členov L’Internationale – federácie inštitúcii zaoberajúcich sa moderným a súčasným umením. V rámci tohto projektu spolupracuje s pridruženými múzeami a ďalšími európskymi inštitúciami. https://artmuseum.pl/en?langset=true

 

Národná galéria umenia Zachęta – jej cieľom je popularizovať poznatky o súčasnom umení ako o dôležitej súčasti kultúrneho a spoločenského života. Galéria je organizátorom množstva dočasných výstav. Vo vyše storočných interiéroch boli súčasťou expozícií diela významných poľských a svetových umelcov ako Marlene Dumas, Zbigniewa Liberu, Tadeusza Kantora, Yayoi Kusamy či Wilhelma Sasnala. Úlohou galérie je meritórna starostlivosť a organizovanie výstav v Poľskom pavilóne v Benátkach na Bienále umenia a architektúry – jednom z najväčších festivalov umenia na svete. Galéria organizuje vzdelávacie aktivity pre deti, mládež i dospelých návštevníkov, publikuje knihy o súčasnom umení, zbiera informácie na tému poľského umeleckého života po roku 1945. https://zacheta.art.pl/en

 

Múzeum Józefa Piłsudského v Sulejówku napĺňa svoju misiu prezentáciu osoby maršala Józefa Piłsudského a propagáciou hodnôt, ktoré vyznával – národnej hrdosti, vlasteneckého prístupu, odhodlania pracovať pre krajinu a úcty k tradíciám. Inštitúcia vytvorila Radu mládeže Múzea Józefa Piłsudského v Sulejówku – prvý múzejný poradný orgán v Poľsku pozostávajúci z mládeže, ktorý umožňuje napĺňať potreby mladých návštevníkov v kultúrnych inštitúciách i umožňuje im vytvárať vlastné projekty na základe zdrojov múzea. Inštitúcia organizuje každý rok vedeckú konferenciu Dialóg dvoch kultúr, ktorá sa koná v Kremenci na Ukrajine. Pri príležitosti výročia narodenia maršala pripravilo múzeum výstavu Poľský a európsky štátnik prezentovanú v zahraničí.  https://muzeumpilsudski.pl/

 

Múzeum Jána Pavla II. a prímasa Wyszyńského sa zaoberá šírením poznatkov o osobnosti Karola Wojtyłu a Stefana Wyszyńského. Múzeum disponuje príbehmi týchto výnimočných ľudí o svojom detstve, rodinách, povolaní a ceste v cirkvi. Vďaka prezentovaným citátom a filmom nie sú iba vysokými cirkevnými hodnostármi, ale stávajú sa aj živými učiteľmi. Ich postoje k rodinným tragédiám, ktoré obaja zažili, ich reakcie na zložité historické udalosti a postoj k prenasledovateľom sú vo svojej univerzálnosti inšpiratívne. Inštitúcia nadviazala spoluprácu s múzeami a výskumnými centrami v Taliansku a spoluorganizuje medzinárodné študijné návštevy. https://mt514.pl/en/

 

Múzeum druhej svetovej vojny v Gdansku zbiera a sprístupňuje zbierky súvisiace s históriou druhej svetovej vojny, s osobitným dôrazom na miesta, na ktorých vypukla na poľskom území. Múzeum sa venuje výstavnej, popularizačnej, vzdelávacej a publikačnej činnosti. Cieľom inštitúcie je formovať historický naratív, vďaka ktorému je možné druhú svetovú vojnu prezentovať moderným spôsobom z perspektívy skúseností Poliakov a Poľska a so zohľadnením vtedajšej veľkej politiky, a najmä postojov ľudí k vojnovej realite a tragickej okupácii Poľska dvomi totalitnými režimami. Múzeum taktiež prezentuje vojnové osudy iných národov zapojených do tohto najväčšieho ozbrojeného konfliktu 20. storočia. Realizuje výstavné, vzdelávacie a kultúrne projekty medzinárodného rozsahu, medzi ktoré patrí výstava Milión spoza oceánu, medzinárodná konferencia World Battlefield Museums Forum či zahraničné cesty detí a mládeže Pre zmenu perspektívy. https://muzeum1939.pl/en

 

Múzeum Poliakov zachraňujúcich Židov počas druhej svetovej vojny – Múzeum rodiny Ulmovcov v Markovej plní svoje poslanie popularizáciou hrdinských činov a postojov Poliakov, ktorí počas nemeckej okupácie pomáhali Židom, čím riskovali svoj život i životy svojej rodiny. Okrem toho múzeum zobrazuje poľsko-židovské vzťahy v čase holokaustu  a rozširuje poznatky o osude rodiny Ulmovcov z Markovej. Ide o prvé poľské múzeum, ktoré sa zaoberá záchranou Židov na okupovanom poľskom území počas vyhladzovania. Organizuje tiež medzinárodné študijné návštevy a venuje sa tvorbe mobilných výstav venovaných téme Poliakov zachraňujúcich Židov počas masového vyvražďovania, tragédii holokaustu či poľsko-židovským vzťahom. https://muzeumulmow.pl/en/

 

Úlohou Štátneho múzea Auschwitz-Birkenau v Osvienčime je rozširovať zbierku, ktorá zahŕňa hnuteľné pozostatky po KL Auschwitz a archívne materiály, ktoré s ním súvisia, zabezpečovať časti areálu dávneho KL Auschwitz či popularizovať históriu KL Auschwitz pre budúce generácie. Územie bývalého nemeckého nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora bolo zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Múzeum má Medzinárodné centrum vzdelávania o Auschwitz a holokauste (MCEAH), ktoré spolupracuje s mnohými inštitúciami z celého sveta. Realizuje medzinárodné, interkultúrne a medzináboženské projekty spojené so vzdelávaním a zachovávaním pamiatky či vedeckými a archívnymi výskumami. Príkladom rozsiahlych aktivít je Medzinárodná letná akadémia, na ktorej sa zúčastňujú učitelia a pedagógovia z celého sveta. http://auschwitz.org/en/

 

Štátne múzeum Majdanek v Lubline je jediným martyrologickým múzeom na svete založeným ešte počas druhej svetovej vojny. Spravuje hmotné pozostatky troch nemeckých miest zločinu: koncentračný tábor Majdanek a vyhladzovacie tábory v Bełżci i Sobibóre. Pri svojej činnosti kladie osobitý dôraz na teoretické a praktické rozvíjanie historických znalostí o nemeckej okupácii v lublinskom regióne. Vzdelávacia činnosť múzea je založená na aktívnom spoznávaní a učení sa o histórii, ktorá sa odohrávala na tomto konkrétnom mieste. Múzeum vypracováva odborné programy stretnutí a workshopov, organizuje historické workshopy pre mládež, študijné pobyty pre dospelých a realizuje aj medzinárodné vzdelávacie a historické projekty. Príkladom medzinárodnej činnosti je spolupráca inštitúcie so Školami Bethel Friedericha von Bodelschwingha z Bielefeldu. http://www.majdanek.eu/en

 

Múzeum Stutthof v Sztutowe sa nachádza na mieste bývalého nemeckého koncentračného tábora KL Stutthof. Generácie pracovníkov tohto múzea sa stali strážcami pamiatky po zločine a utrpení tisícov obetí. V záujme zachovania a ochrany kultúrneho dedičstva sa v múzeu realizujú vzdelávacie, popularizačné, výstavné, vedecké a dokumentačné činnosti. Inštitúcia prostredníctvom programu Osudy Poliakov v nemeckých koncentračných táboroch v západnej Európe zhromažďuje dokumenty a ďalšie pamiatky spojené s tragickým osudmi našich krajanov v nemeckých koncentračných táboroch v západnej Európe. Múzeum tiež organizuje pravidelné konferencie a stretnutia múzejníkov z Poľska a zo zahraničia – Fórum pamäti. http://stutthof.org/

 

Múzeum histórie poľských Židov POLIN približuje stáročnú históriu poľských Židov. Hlavným poslaním múzea je obnoviť a chrániť pamiatku na dejinné udalosti týkajúce sa poľských Židov, slúžiť myšlienkam otvorenosti, tolerancie a pravdy, a tým prispievať k vzájomnému porozumeniu a úcte medzi Poliakmi a Židmi, európskymi i svetovými spoločnosťami. Múzeum realizuje aktívnu výstavnú a vzdelávaciu činnosť. Vďaka všestrannej spolupráci so zahraničím inštitúcia zorganizovala dočasnú výstavu S nasadením života. Poliaci zachraňujúci Židov počas holokaustu preloženej do desiatich jazykov. Jedným z programov múzea je Global Education Outreach Program (GEOP), v rámci ktorého sa konajú medzinárodné vedecké workshopy, konferencie, prednášky a semináre. https://polin.pl/en                                   

                            

Židovský historický inštitút Emanuela Ringelbluma vo Varšave sa venuje histórii Židov žijúcich po celé stáročia v Poľsku a v stredovýchodnej Európe. Vzhľadom na špeciálny a symbolický význam odkazu Ringelbluma sa súčasné poslanie inštitúcie spája so široko chápaným výskumom židovských dejín, kultúry a dedičstva v rámci poľskej a medzinárodnej akademickej oblasti, ako aj s popularizáciou mimo tohto okruhu. Židovskému historickému inštitútu záleží na uchovávaní pamiatok židovskej kultúry v celom Poľsku a na ich dokumentácii. Okrem toho sa podieľa na rozširovaní najväčšej judaistickej knižnice v Poľsku. Spolupracuje s medzinárodnými výskumnými inštitúciami zaoberajúcimi sa históriou Židov, pamiatkou na holokaust a múzejníctvom. Inštitút ponúka možnosti realizácie integrovaných vzdelávacích programov a hlbšej spolupráce so zahraničnými centrami na výskumnej úrovni. http://www.jhi.pl/en