CERTYFIKOWANY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego przeprowadzają podmioty uprawnione do przeprowadzania egzaminów według zasad znowelizowanej Ustawy o języku polskim z dn. 12 listopada 2015 r., Rozporządzenia w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r. oraz Rozporządzenia w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 30 marca 2016 r.

Zasady przeprowadzania egzaminów oraz standardy wymagań egzaminacyjnych wynikają z najnowszych zaleceń Rady Europy określonych w Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment(CEFR) – Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, na poziomach A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr

Do egzaminu mogą przystąpić dorośli oraz młodzież w wieku14-17 lat.

Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydawany jest przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego po zdanym egzaminie.

Instytut Polski nie wydaje certyfikatów poświadczających znajomość języka polskiego.

http://certyfikatpolski.pl/

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/

http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/lista-podmiotow-uprawnionych-do-organizowania-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego_mnisw.html