Świadectwa i dokumenty, potwierdzające uzyskane wykształcenie w zagranicznych systemach

oświaty (na poziomie podstawowym i średnim) mogą być w Polsce uznawane z mocy prawa

lub przez kuratora oświaty w wyniku postępowania administracyjnego.

https://prk.men.gov.pl/ru/3ru/

Zagraniczne dyplomy ukończenia studiów wyższych i stopni naukowych uznawane są na podstawie

umów międzynarodowych lub w drodze nostryfikacji.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej poprzez bazę danych KWALIFIKATOR umożliwia

sprawdzenie online, jak zagraniczny dyplom lub stopień naukowy jest uznawany w Polsce.

Narzędzie dostępne jest w języku polskim i angielskim.

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/system-kwalifikator