Programy dla naukowców

Polskie Powroty

Program umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom, pracującym w zagranicznych instytucjach naukowych, powrót do kraju i zatrudnienie w polskiej uczelni, instytucie naukowym lub instytucjach badawczych.

https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Program im. Ulama

Program dla zagranicznych naukowców, co najmniej ze stopniem doktora, ze wszystkich dziedzin nauki. Celem stypendium jest prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami, grupami badawczymi; odbycie stażu podoktorskiego; pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej; prowadzenie zajęć dydaktycznych.

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Program Języka Polskiego POLONISTA

Program stypendialny dla studentów i naukowców, umożliwia obcokrajowcom – studentom studiów polonistyki, polonoznawczych lub programów polskich w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego) oraz naukowcom z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych – podjęcie studiów lub realizację projektów badawczych w Polsce.

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich

Thesaurus Poloniae

Program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie dla zagranicznych naukowców, prowadzących badania nad kulturą, historią i wielokulturowym dziedzictwem Rzeczypospolitej oraz Europy Środkowej.

http://www.mck.krakow.pl/page/thesaurus-poloniae-1

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

Program stypendialny przyznawany na realizację projektu badawczego w ramach stażu naukowego, mającego charakter rocznych indywidualnych studiów uzupełniających na polskich uczelniach.

Program przeznaczony jest dla kandydatów z Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej

i Kaukazu, którzy ukończyli studia wyższe na kierunkach humanistycznych.

https://studium.uw.edu.pl/programy-stypendialne/program-rzadu-rp-dla-mlodych-naukowcow/nabor-do-programu-rzadu-rp-dla-mlodych-naukowcow/

Stypendium i dotacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego

Stypendium umożliwia odbycie całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce) w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Program przeznaczony dla osób, które ukończyły studia wyższe, obroniły doktorat lub wykazują się wysokimi osiągnieciami na rzecz dobra społecznego.

https://studium.uw.edu.pl/programy-stypendialne/stypendium-im-krzysztofa-skubiszewskiego/

Program Kirkland Research

Program stypendialny na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce dla osób z tytułem doktorskim z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.

http://kirkland.edu.pl/kirkland2017/index.php/aktualnosci

Program Stypendialny Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Program stypendialny umożliwia pracownikom naukowym, obywatelom FR lub pracującym

w rosyjskich instytucjach naukowych, przeprowadzenie własnych badań na polskich uczelniach

i w innych instytucjach naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych.

http://cprdip.pl/konkursy,stypendia.html