Här är ett urval av institut som främjar polsk kultur utomlands:

Adam Mickiewiczinstitutet (IAM) främjar polsk kultur utomlands genom att initiera utbyte mellan polska och utländska kulturinstitutioner, samarrangera kulturevenemang, arrangera studieresor och stärka polska  konstnärers och artisters närvaro i internationella sammanhang. För att nå sina mål använder sig Mickiewiczinstitutet av diverse redskap under sin verksamhet offline (utställningar, teaterföreställningar, filmvisningar, konserter, deltagande i festivaler) och online. Tack vare samarbeten med prestigefulla utländska institutioner och de arrangerade kulturprojekten har Adam Mickiewiczinstitutet lyckats att nå 60 miljoner utländska kulturkonsumenter på 6 kontinenter och i 70 länder, bl. a. Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Israel, Tyskland, Turkiet, USA, Kanada, Australien, Ukraina, Litauen, Lettland, Estland, Ungern, Tjeckien och även i Kina, Japan och Sydkorea. https://iam.pl/pl  https://iam.pl/en

Culture.pl är en webbsida som har skapats och drivs av IAM. Den berättar om polsk kultur och uppdateras dagligen. Förutom information om aktuella polska kulturevenemang som arrangeras i Polen och ute i världen innehåller den också ett stort antal biografiska artiklar om polska artister samt recensioner, essäer och information om polska kulturinstitutioner. Webbsidan är på polska, engelska och ryska. Vissa artiklar är även tillgängliga på kinesiska, japanska och koreanska. (PL: https://culture.pl/pl EN: https://culture.pl/en RUS: https://culture.pl/ru JAP: https://culture.pl/jp/topic/asia KOR: https://culture.pl/kr/topic/asia CHN: https://culture.pl/zht/topic/asia)


Internationellt kulturcentrum i Kraków (MCK) är inriktat på forskning kring historia, konst- och arkitekturhistoria, minnet som ett fenomen. Centret är inriktat även på beskydd och förvaltning av kulturarvet i bred mening. Tack vare sin medverkan i en internationell debatt om kulturarvet och dess roll i dagens samhälle och tack vare sina ständigt växande kontakter genomför MCK sin mission att etablera Polens position som en viktig aktör i den internationella gemenskapen (UNESCO, Visegrádgruppen, Barcelonaprocessen, Berlinprocessen) och som en viktig partner för det kulturella och intellektuella utbytet. MCK är aktivt med att arrangera utställningar och internationella sommarkurser i samarbete med partners från Europa och USA. MCK har ett stipendieprogram – Thesaurus Poloniae – som riktar sig till utländska forskare inom Republiken Polens och Centraleuropas kultur, historia och mångkulturella arv. Dessutom anordnar MCK forskarutbildningsstudier inom förvaltning av kulturarv – Akademia Dziedzictwa. MCK är även ett förläggare – de publicerar t ex den polsk-engelska interdisciplinära tidskriften Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność/ Herito. Heritage, culture and the present. Internationellt kulturcentrum står också bakom publiceringen av den populärvetenskapliga online upplagsboken Polski Petersburg (www.polskipetersburg.pl). Centrets bibliotek har en rik samling inom litteratur om kulturarv. https://mck.krakow.pl/


Nationella Fryderyk Chopininstitutet (NIFC) är världens största Chopincentrum. Chopininsitutet arbetar med att  främja, skydda, forska i och sprida kunskap om Fryderyk Chopin och hans musikaliska arv. Institutets mångsidiga verksamhet motsvarar denna tonsättares musikskapande och livsöde som var rikt, mångtydigt och utmanande för de kommande generationerna av lyssnare, musikframförare och forskare djupt fascinerade av hans gestalt och musik. NIFC är arrangör av en av världens äldsta och mest prestigefulla musiktävlingar –  Internationella Fryderyk Chopinpianotävlingen och är även initiativtagare till Internationella musikfestivalen Chopin och hans Europa. Dessutom samarbetar NIFC med andra Chopinmusiktävlingar i världen inom plattformen Chopin Competitions Conference. http://pl.chopin.nifc.pl/institute/


Bokinstitutet (IK) arbetar med att främja polsk litteratur i världen och att sprida böcker och läsning inom Polen. IK informerar om polsk litteratur på den internationella bokmarknaden samt uppmuntrar de utländska översättare att översätta polsk litteratur och de utländska bokförläggarna att ge ut dem. IK arbetar även med att uppmuntra arrangörer av internationella litteraturevenemang att ha de polska författarna med på programmet. Bokinstitutet beviljar översättningsstödet © Poland och anordnar polska montrar på internationella bokmässor. IK delar varje år ut priset Transatlantyk till de bästa främjarna av polsk litteratur – de litterära översättarna från polska i världen. https://instytutksiazki.pl/


Nationella Filmarkivet – Audiovisuella institutet (FINA) har till uppgift att digitalisera, samla, restaurera och främja det polska audiovisuella arvet och tillgängliggöra de mest värdefulla exemplen av filmkulturen. FINA är en partner till internationella projekt som går ut på att tillgängliggöra digitala arkivsamlingar i olika sammanhang. I sina samlingar har FINA hela beståndet av den bevarade polska filmkonsten, inklusive en unik samling av filmer från före andra världskriget. Institutets särskilda uppgift är att bevara och restaurera filmer samt att samproducera nytt audiovisuellt material (filmer, radio- och TV-program, musik- och filmpubliceringar). Som det första filmarkivet i Europa använde FINA den fulla 4K-teknologin. Institutet har ett brett spektrum av verktyg och program som är kompatibla med alla filmformat som använts i polsk filmproduktion. https://fina.gov.pl/


Musik- och dansinstitutet i Warszawa (IMiT) främjar professionella musiker, dansare och artistinstitutioner inom dessa områden. Institutets uppgift är att främja musik- och dansbranschens utveckling genom att anordna Polska musikens konvent och Danskonventet – evenemang som på en bred plan möjliggör utbyte av erfarenheter och fördjupning i självanalys för båda branscher. IMiT anordnar temakonferenser, workshop och utbildningskurser riktade till professionella musiker och dansare. IMiT arbetar även med att sammanställa rapporter och expertutlåtanden och agerar som mellanhand i utbyte av erfarenheter mellan inrikes och utländska branschorganisationer. https://imit.org.pl/


Teaterinstitutet (IT) arbetar med dokumentation, främjande och stimulering av teaterlivet i Polen. Institutet främjar debatten om Polens nutida teater, vidgar perspektiv för den vetenskapliga begrundan som är en del av debatten, är verksam inom forskning och utbildning. IT utvecklar även sina långsiktiga och multidisciplinära satsningar inom en plattform för det beständiga internationella och överstatliga samarbetet mellan teaterintresserade forskare och artister från Central- och Östeuropa. IT har Polens omfångsrikaste arkiv med material om nutida teater. Teaterinstitutet bedriver den största webbsidan som handlar uteslutande om polsk teater (www.eteatr.pl), en polsk-engelsk teatervetenskaplig tidskrift (www.polishtheatrejournal.com) och ett online uppslagsverk om polsk teater (www.encyklopediateatru.pl). https://www.instytut-teatralny.pl/


Museum för Polens historia i Warszawa (MHP) framställer de viktigaste motiven i Polens och  den polska nationens historia med särskilt fokus på den parlamentariska traditionen, polska institutioner och folkrörelser, kampen för frihet och självständighet. Museet arbetar aktivt med bilden av Polen utomlands genom att presentera Polens historia på ett förståeligt och intressant sätt för den utländska besökaren. Museet deltar i den internationella dialogen, med fokus på grannländerna. MHP arbetar med sin mission på ett öppet sätt, främjar ökad tillgänglighet av det polska kulturarvet och de vetenskapliga resurserna i syfte att använda dess digitala potential. MHP arrangerar omröstningen Wydarzenie Historyczne Roku (Årets historiska händelse) som uppmärksammar arrangörer, skapare och initiativtagare av de mest intressanta historiska satsningarna i landet.  https://muzhp.pl/pl


Nationella Kulturcentret (NCK) initierar och arbetar med projekt som utvecklar och marknadsför polsk kultur. NCK arbetar med utbilning och forskning, anordnar utbildningskurser. NCK administrerar ett riksomfattande bidragsprogram, stipendier och kulturprojekt samt galleriet Kordegarda. NCK genomför stora, återkommande satsningar där kulturarbetare och artister från Central- och Östeuropa medverkar. Ett exempel på centrets verksamhet är festivalen Festiwal Wschód Kultury, som fokuserar på ett kulturellt samarbete mellan städer i östra Polen och länder som ingår i Östliga partnerskapet. Ett anna exempel är Festiwal Eufonie – Internationella musikfestivalen för Central- och Östeuropa,  som hänvisar till en tradition av den regionala gemenskapen och presenterar musik i olika genrer och från olika epoker. https://www.nck.pl/


Nationella institut för arkitektur och stadsplanering (NIAiU) har till uppgift att forma folkmedvetenhet kring arkitektur och stadsplanering, att främja arkitekturkulturen och att verka för att bevara 1900-talets nationella arkitekturarv.  NIAiU arbetar inom forskning och utbildning, ger ut böcker och anordnar utställningar. Ett av huvudmålen är ett pågående samarbete med arkitekter, kommunstyrelser och användare av det offentliga rummet i syfte att öka dess kvalitét, hitta hållbara lösningar och komma överens om den bästa processen för planering av det offentliga rummet. https://niaiu.pl/


Nationalarvinstitutet (NID) främjar det polska arveti Polen och utomlands genom att samla och sprida kunskap om nationalarvet, forma folksmedvenhet inom värderingar och bevarande av det kulturella arvet. NID sammanställer expertutlåtanden och omdömen om verksamhet i samband med sevärdheter samt gör analyser och bevakar eventuella hot mot nationalarvet. NID samarbetar med flera internationella institutioner och organisationer ( bl a UNESCO) som jobbar inom samma område. NID koordinerar genomförandet av processen att erkänna en sevärdhet som ett historiskt monument och även Europas största utbildningsprojekt  European Heritage Days – som är ett gemensamt initiativ av Europarådet och EU i syfte att främja sevärdheter. https://www.nid.pl/pl/


Nationella institutet för museer och bevarandet av museisamlingar (NIMOZ) sprider kunskap om museer och museiföremål samt är med att framta standarder inom museiverksamhet och bevarande av museisamlingar. NIMOZ deltar även i att skapa riktlinjer för utveckling inom drift av polska museer och att i Polen implementera den senaste internationella trenderna inom drift av museer. Institutet arbetar även med främjande av polska museets viktigaste bedrifter internationellt. NIMOZ publicerar böcker och anordnar utbildningskurser för att öka jobbkompetens hos museianställda. https://www.nimoz.pl/


Nationella institutet för Polens kulturarv utomlands POLONIKA har fokus på att forska i, bevara av och sprida kunskap om det polska kulturarvet utomlands. Institutet bedriver projekt inom restaurering, vetenskap, forskning och utbildning i syfte att bevara det materiella kulturarvet och att öka medvetenhet om det polska kulturarvets avgörande roll för det europeiska kulturarvet och världsarvet samt om att det är ett element som spelar roll för att bilda nationalidentitet. Ett exempel på ett internationellt samarbete är arbetet med att bevara det gemensamma kulturarvet i Lviv.  https://polonika.pl/


Polska filminstitutet (PISF) har till uppgift att sprida kunskap om polsk filmkonst i världen. Institutet samarbetar internationellt inom film, särskilt i syfte att initiera samproduktioner och främja filmbranschen. PISF lägger fokus på att vidga tillgänglighet av polska filmer utomlands och öka de polska filmernas igenkännlighet på internationella filmmarknader genom att anordna temafestivaler, retrospektivfestivaler, specialvisningar, konferenser och utställningar. PISF beviljar även utomlandsstipendier för att stödja filmskapare under branschevenemang i världen. https://pisf.pl/