Museet över Polens historia i Warszawa (MHP) redogör för de viktigaste ämnena i Polens historia – staten och nationen – med särskilt fokus på parlamentariska traditioner, folkliga rörelser och organisationer och kampen för frihet och självständighet. Museet arbetar aktivt med att forma den internationella bilden av Polen genom att presentera polsk historia och kultur på ett intressant och begripligt sätt för utländsk publik. Av denna anledning deltar man i det internationella meningsutbytet, med särskild inriktning på grannländerna. Museet arbetar med stor öppenhet och eftersträvar att göra kulturarvet och de vetenskapliga resurserna så tillgängliga som möjligt, så att de på bästa sätt och till fullo kan nyttjas även digitalt. Årligen anordnar museet en omröstning bland allmänheten på temat Årets historiska händelse, som syftar till att uppmärksamma dem som organiserat, skapat eller initierat de intressantaste historiska projekten under året. https://muzhp.pl/en/

Nationalmuseet i Warszawa (MNW) samlar, förvarar, konserverar och tillgängliggör polska och utländska kulturminnen inom områden som konst­historia, arkeologi, historia och numismatik.  MNW bedriver en aktiv utställningsverksamhet. Museet organiserar studieresor till andra länder, främst med koppling till vetenskaplig forskning och förberedande av utställningar i samverkan med utländska partners. När det gäller utlåning, organisering av utställningar, publikationer och forskningsprojekt har MNW samarbetat med en rad museer, gallerier och institut i Polen och andra länder. Museet samarbetar kontinuerligt med ICOM och CODART – en internatio­nell organisation för museiintendenter och kuratorer för nederländsk, flamländsk, holländsk och belgisk konst med säte i Amsterdam. Ett exempel på MNW:s internationella verksamhet är utställningen Polen. Bildens kraft som arrangerats tillsammans med Louvre-Lens, en filial till Musée du Louvre. https://www.mnw.art.pl/en/

Nationalmuseet i Krakow (MNK) är Polens äldsta museum och tjänar de nationella och allmänmänskliga värdena genom att sprida kännedom om internationell och polsk konst, särskilt med koppling till Krakow. Museet engagerar sig i projekt inom digitalisering, utbildning och vetenskaplig forskning. Som första museum i Polen har MNK erhållit status som vetenskaplig nod i en forskningsgrupp inriktad på konst och konstnärligt skapan­de. Ett av institutionens internationella projekt är Kultur över grän­serna, inom vilket man har inrättat programmet Akademi för ledning av kultur­institutioner, vilket har skapat en plattform för utbyte av erfarenheter och good practice mellan polska och georgiska kulturinstitutioner. Syftet har varit att dela med sig av kunskap rörande utarbetade standarder, metoder inom strategisk planering och ledningsprocesser inom museiverksamhet samt skydd av och tillgäng­liggörande av kulturarvet. https://mnk.pl/

Nationalmuseet i Kielce (MNKi) har till uppgift att vårda det kulturarv man anförtrotts genom unika och attraktiva utställ­ningar, konstnärlig verksamhet och utbildning samt genom att bedriva vetenskaplig forskning och förlagsverksamhet. Museet innehar en av de största samlingarna av medeltida polska porträtt, Polens största samling av målningar av Józef Szermentowski, porslin från fabriken i Ćmielów och en unik grammofonskiva med Stefan Żeromskis inspelade röst. Museet har också organiserat den första tvärvetenskapliga konferensen i Polen ägnad åt museiterapi. Ett exempel på internationellt samarbete är den affischutställning ägnad åt nobelpristagaren Henryk Sienkiewicz som arrangerades under Sienkiewiczåret 2016. https://mnki.pl/eng/the_museum

Nationalmuseet i Poznań (MNP) samlar och bevarar långsiktigt kulturarvsvärden från sekler och generationer av vetande, möda och passion. Museet populariserar grundläggande värden inom historia, vetenskap och kultur, och utveckla därigenom en kognitiv och estetisk känslighet. MNP är medarrangör till utställningar inom landet och utomlands. Museet utdelar Jan Lenicapriset till framstående grafiker från hela världen med fullt utvecklad konstnärlig personlighet, och med en hållning liknande den som karaktäriserade Lenica, det vill säga sträckande sig utanför yrkesgrafikerns ramar i snäv bemärkelse. https://mnp.art.pl/en/

Nationalmuseet i Wrocław (MNWr) har till uppgift att samla kultur­min­nen och ikonografiskt, fotografiskt och dokumentärt material rörande schlesisk och polsk konst samt konst från de tidigare sydöstliga gräns­områdena, europeisk konst, konst från Väst- och Ostasien, konst­hant­verk, teknikkultur och etnografi. Museet är ägare till en av landets största samlingar av modern polsk konst, vars historia sträcker sig tillbaka till 1960­‑talet. Exponaten spänner över alla konst­närliga discipliner, alltifrån måleri, grafik, teckningar, skulptur, glas, keramik och fotografi till konceptuella projekt, dokumentering av happenings och videokonst. MNWr var medarrangör av det internationella projektet Ganymed goes Europe, som förenade tre olika konstarter: måleri, litteratur och teater. https://mnwr.pl/en/

Nationalmuseet i Gdańsk (MNG) samlar kultur­minnen, ikono­grafiskt, fotografiskt och dokumentärt material rörande äldre, samtida och modern polsk och utländsk konst samt etnografiskt material från Pommern och såväl europeisk som utomeuropeisk kultur. Pärlan i museets samlingar är Yttersta domen, ett mästerverk från den nederländska renässan­sen, målat av Hans Memling. Museet medverkar aktivt i internatio­nella projekt rörande forskning, konservering, digitalisering och utbildning. Inom ramen för internationell samverkan har bl.a. arrangerats workshops för konstnärer i Bagdad och projekt för fotografisk dokumentering av norska och isländska kyrkor. http://www.mng.gda.pl/

Nationalmuseet i Szczecin (MNS) presenterar sina samlingar inom ramen för fasta utställningar och genom att organisera tillfälliga utställningar och olika slags konst­evenemang, veten­skapliga konferenser och populär­veten­skapliga evenemang, men även utbildnings- och förlags­verksamhet. Såsom institution med samhälleligt förtroende är museet en samlingsplats för minnen från det för­gångna, men också ett levande kultur­centrum – en plats där man deltar aktivt i att forma historiskt medvetande och samhälleligt förhållningssätt. I en anda av mångkulturell, gräns­överskridande dialog och samarbete bygger museet en regional, nationell och europeisk identitet för Västpommern och dess invånare, vilket det internationella projektet Gemensamt arv, gemensam framtid är ett exempel på. https://muzeum.szczecin.pl/en/

Saltgruvemuseet i Wieliczka fokuserar på att skydda och sprida kunskap om salt­brytningens rika historia i Polen och dess status som kulturellt världsarv. Museet fullgör sin uppgift genom att samla, bevara, vårda och tillgängliggöra kulturminnen från den historiska saltbrytningen och saltverken med städerna Wieliczka och Bochnia samt berg­teknik, saltfyndigheternas geologi samt konst och etnografi. Utöver den permanenta under­jordiska utställningen ansvarar museet även för det medeltida Żupny slott, som historiskt varit säte för gruvans ledning. Saltgruvan i Wieliczka är upptagen på Unescos världsarvslista. Museet arbetar aktivt med utbildningsverksamhet, forskning och utställningar. https://muzeum.wieliczka.pl/en

Slottsmuseet i Malbork har till uppgift att bevara slottskomp­lexets historiska karaktär som ett viktigt element i kulturmin­net, som även innefattar slotten i Kwidzyn och Sztum. Till de värdefullaste kollektionerna i Slottsmuseet hör samlingarna av konstföremål av bärnsten, medeltida arkitektoniska element och medeltida skulpturer samt äldre tiders vapen och rustnin­gar. Malborks slott är upptaget på Unescos världsarvslista. Museet är anslutet till Association of Museums and Castles around the Baltic Sea. Institutionen gör internationella utbild­ningsinsatser för ungdomar och deltar i internationella samverkans­program som t.ex. det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Korstågens ekologi. https://zamek.malbork.pl/en

Slottsmuseet i Łańcut är ett av de vackraste adels­residensen i Polen. Det är berömt för sina utsökta boendeinteriörer och intressanta samlingar av hästekipage. Palatskomplexet omges av en gammal, målerisk park i engelsk stil, där talrika pavil­jon­ger och ekonomibyggnader är belägna, en gång så nära för­bundna med det dagliga livet på residenset. Museet bedri­ver en omfattande verksamhet med inriktning på forskning, digital inventering, skydd och kunskaps­spridning om hotade nationella kulturvärden inom Polen och utomlands, och samarbetar bl.a. med museala och vetenskapliga institutioner i Ukraina. Därutöver arrangeras årligen den välkända Musik­festivalen i Łańcut i slottets lokaler och i parken med deltagande av framstående artister från hela världen. https://www.zamek-lancut.pl/en/

Kungliga Łazienkimuseet – Slotts- och parkanläggning i Warszawa utgör en kombination av klassicistisk arkitektur och trädgårdar från äldre tid. Museets främsta uppgift är att förevisa polsk historia och kultur, och framhäva dess samband med världens historia och kultur samt sprida kunskap om Kungliga Łazienkis historia, särskilt kung Stanisław Augusts konstsamling. Museet är organisatör av det internationella projektet Ljusets trädgårdar, som har till syfte att lyfta fram unika historiska träd­gårdar och museer i hela världen. Därutöver genomför man i samverkan med internationella partners olika projekt inom parken och de historiska trädgårdarna. Sedan många år arbetar man även med utställningsprojektet En målnings utställning, som gör det möjligt att förevisa framstående verk ur samlingar världen över. https://www.lazienki-krolewskie.pl/en

Palatsmuseet i Wilanów vårdar minnesmärken efter kung Johan III Sobieski och greve Stanisław Kostka Potocki. Genom att göra dessa publikt tillgängliga sprider man kunskap om de båda stormännens tider och vårdar därigenom historiska traditioners värden, och man formar en känsla av medborgerligt och patriotiskt ansvar för det nationella kultur- och natur­arvet. I samarbete med ICOM deltar man aktivt i utarbe­tande av säkerhetsprocesser för kulturarvet och främjar kulturinstitutio­nernas ansvar för den sociala omgivningen och landskapet. Museet understödjer kulturdiplomati genom att anordna utställningar och seminarier ägnade åt medeltida polsk historia och kultur och genom att utge vetenskapliga och populär­vetenskapliga böcker på främmande språk. Man ägnar sig även åt historiska rekonstruktioner, däribland kulinariska, som används av polska diplomatiska och kulturella beskickningar utomlands. https://www.wilanow-palac.pl/

Kungliga slottet i Warszawa är kungarnas forna residens och var säte för sejmen under det polsk-litauiska samväldet. Här ryms en av de värdefullaste konstsamlingarna i Polen med målningar av bl.a.
Rembrandt, Canaletto, Bacciarelli och Matejko. De rikt inredda salarna tar med besökarna till jagelloners, vasars, sachsares och kung Stanisław Augusts tid. Institutionen driver internationella musei­projekt och ägnar sig bl.a. åt att organisera studieresor och föreläs­ningar i samband med evenemanget Vid det kungliga bordet – med avsmakning av historiska maträtter. https://www.zamek-krolewski.pl/en

Kungliga slottet Wawel, beläget i Polens forna huvudstad Krakow, var under århundraden säte för de polska kungarna och en symbol för den polska stadsbildningen. I samlingarna finns en värdefull kollek­tion av målningar, grafiska blad, skulpturer, vävnader, guldarbeten, militaria, porslin och möbler. I salongerna förevisas gobelänger från kung Sigismund Augusts samling och enastående italienska renässans­målningar från Lanckoronasamlingarna. Museet förevisar sina samlingar i flera fasta utställ­ningar i slottet, men även i utomhusutställningar. Slottet bedriver en dynamisk verksamhet med utställningar, utbildning och konservering. Inom ramen för ett mångårigt internationellt program ägnar man sig också åt forskning och återskapande av det gemensamma kulturarvet i de östliga gränsområdena i den forna republiken Polen. https://wawel.krakow.pl/en

Tekniska nationalmuseet i Warszawa (NMT) är Polens största museum med teknisk inriktning. Målet med verksamheten är att för framtida generationer bevara materiella vittnesmål som dokumenterar utveck­lingen av polsk teknik ända från den polska statens begynnelse. Museet försöker på ett troget och opartiskt sätt skildra de händelser som åtföljer den tekniska utvecklingen och presentera landvinningarna och utvecklingen av polsk teknik för vår nutid. Bland de värdefulla exponaten, den fotografiska dokumentationen och tillverknings­ritningarna för många maskiner och apparater kan du hitta krypteringsmaskinen Enigma och marskalk Józef Piłsudskis cadillac. Museet anordnar workshops på temat Möten med teknikens historia. http://nmt.waw.pl/

Museet över de schlesiska Piasterna i Brzeg är ägnat åt Piast­dynastin och dess närvaro i Schlesien samt piasternas tradi­tioner i Schlesiens historiska område. Museet samlar objekt med anknytning till staden Brzegs och den omgivande regio­nens historia. Kärnan i museets verksamhet är utställningarna. Sam­tidigt anordnar man utbildningsaktiviteter och work­shops för barn, ungdomar, studenter och seniorer. Syftet med dessa workshops är att förmedla och fördjupa kunskapen om stadens historia, om piasternas historia i Schlesien, om historiska källor och tolkning av konst­verk från gotiken, renässansen och barocken samt skapa en större kännedom om museets samlingar. http://zamek.brzeg.pl/

Międzyrzecz museum till minne av Alf Kowalski inneharden största samlingen kistporträtt i Polen samt inskriptionstavlor och vapensköldar från 1600- och 1700‑talet. Museets huvuduppgift är att samla och studera minnesföremål och dokumentation med koppling till teknik, konst och arkeologi i trakten av staden Międzyrzeczoch det forna gränsområdet mellan Storpolen, Branden­burg och Schlesien samt den för trakten så karak­täris­tiska och ålderdomliga begravningsritualen. Inom ramen för Comeniusprojektet organiserar museet internationella workshops på temat mångkulturalism i gränsområdet Storpolen, Brandenburg och Schlesien. http://www.muzeum-miedzyrzecz.pl/

Nationella sjöfartsmuseet i Gdańsk (NMM) ägnar sig åt insamling, vård och digitalisering av minnesmärken med koppling till sjöfart, båt- och skeppsbyggeri, marin­måleri, fiske och spridning av kunskap om Polens marina historia. Museet bedriver forskning inom marinarkeologi, konser­vering, digital dokumentering och restaurering. NMM deltar i arbetet inom Baltic Region Heritage Committee och har ett aktivt samarbete med andra marina museer kring Östersjön. Man arbetar med internationella projekt som Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management (BalticRIM) som fokuserar på framtagande av en utvecklingsplan för Östersjön, eller Navis I och Navis II, som har som mål att skapa en databas över fornlämningar efter äldre skeppsbyggeri och hamnar från tidig medeltid. https://en.nmm.pl/

Konstmuseet i Łódź (MSL) fokuserar främst på att presentera verk ur samlingarna i en rad olika sammanhang, men också på att lyfta fram progressiva konstnärliga aktiviteter och stärka konstens roll som viktigt inslag i samhällslivet. Museets huvuduppdrag är att insamla, vårda och utveckla samlingarna, men även att genomföra konstnär­liga projekt och vetenskapliga, pedagogiska och populariserande aktiviteter i vid bemärkelse. Med tanke på de starka banden mellan museets historia och den polska avant­gardekonstens   historia läggs särskild vikt vid att främja progressiva konstnärliga aktiviteter och samarbete med konstnärerna. Vad beträffar internationellt samarbete har man genomfört projektet Creative Archives: Łódź – London, som hade som mål att gripa in i frågan om moderna metoder att till­gängliggöra arkiv och dela erfarenheter rörande arkivering och digitalisering av artefakter med koppling till konstnärligt skapande. https://msl.org.pl/en/

Moderna museet i Warszawa bedriver forskning om nyare konst och bygger upp sin samling av konstverk. Den samling av modern konst som museet har byggt upp ger en bild av de dynamiska fenomen och processer som försiggår lokalt och globalt. Här skapas utrymme för möten, ömsesidig inspiration och reflektioner som går utöver gränserna för konsten som sådan, men som alltid hittar sin källa däri. Verksamheten är baserad på anordnande av utställningar, bokutgivning och utbildnings- och forskningsprogram. Museet är anslutet som medlem i L’Internationale – en sammanslutning av institutioner som arbetar med modern och samtida konst. Inom ramen för detta samarbetar man med anslutna museer och andra europeiska institutioner. https://artmuseum.pl/en

Nationella konstgalleriet Zachęta i Warszawa har till uppgift att sprida kunskap om samtidskonst som väsentligt element i kulturlivet och i socialt avseende. Galleriet organiserar regelbundet tillfälliga utställningar. I dess över hundraåriga inre har visats verk av fram­stående polska och utländska konstnärer som Marlene Dumas, Zbigniew Libera, Tadeusz Kantor, Yayoi Kusama och Wilhelm Sasnal. En uppgift för Zachęta är att stå för expertis och organisation av utställningen i den polska paviljongen på Konst- och arkitekturbiennalen i Venedig –en av världens viktigaste konst­festivaler. Galleriet driver även utbildningsverksamhet gentemot såväl barn och ungdomar som vuxna besökare, publicerar böcker om samtidskonst och samlar information om konstnärslivet i Polen efter 1945. https://zacheta.art.pl/en

Józef Piłsudskimuseet i Sulejówek fullgör sitt uppdrag genom att presentera den polske marskal­ken och statschefen och sprida kunskap om de värden han stod för – nationalkänsla, patriotism, uppoffrande arbete för landet och vördnad för traditionerna. Museet har skapat Ungdomsrådet för Józef Piłsudskimuseet i Sulejówek – det första rådgivande organet för något museum i Polen bestående av ungdomar, vilket gör det möjligt att tillmötesgå unga besökares behov inom kulturinstitutioner och göra det möjligt för ungdomar att skapa egna projekt med stöd av museets samlingar. Museet organiserar Två kulturers dialog, en årlig vetenskaplig konferens som hålls i Kremenets i Ukraina. Med anledning av 150‑årsjubileet av marskalkens födelse har museet iordningställt utställningen En polsk och europeisk statsman, som visas i flera olika länder. https://muzeumpilsudski.pl/

Johannes Paulus II:s och Primas Wyszyńskis museum ägnar sig åt att sprida kunskap om Karol Wojtyła och Stefan Wyszyński som personer. Museet är i besittning av berättelser om dessa osedvanliga person­ligheter, deras barndom och familjer, deras kall och väg inom kyrkan. Med hjälp av de citat och filmer som presenteras blir de inte bara hierarker inom kyrkan, utan också livs levande lärare. Deras förhållningssätt till de familjetragedier de båda har upplevt, deras reaktioner på smärtsamma historiska händelser och deras attityd till sina förföljare kan vara inspirerande i sin allmängiltighet. Museet har etablerat samarbete med museer och forskningscentra i Italien och organiserar internationella studiebesök dit. https://mt514.pl/en/

Andra världskrigsmuseet i Gdańsk samlar och ställer ut objekt med koppling till andra världskrigets historia med särskild tonvikt på dess inledning på polsk jord. Museets verksamhet omfattar utställningar, kunskapsspridning, utbildning och bokutgivning. Syftet med verk­samheten är att forma en historisk berättelse, som gör att andra världskriget skildras på ett modernt sätt med hänsyn tagen till polackernas och Polens erfarenheter relaterat till dåtidens storpolitik, men framför allt människors sätt att hantera krigets realiteter och den mardröm det innebar att Polen var ockuperat av två totalitära regimer. Museet berättar också om andra nationers krigsöden i 1900-talets största väpnade konflikt. Museet genomför utställnings-, utbildnings- och kultur­projekt med internationell räckvidd, som till exempel utställningen A Million Overseas, den internationella konferensen World Battlefield Museums Forum. Man arrangerar även utlands­resor för barn och ungdomar med mottot Vi byter perspektiv. https://muzeum1939.pl/en

Museet över polacker som räddade judar under andra världskriget till minne av familjen Ulma i Markowa skildrar det hjältemod många polacker uppvisade, när de hjälpte judar under den tyska ockupationen och riskerade sina egna och sina familjers liv. Museet berättar också om förhållandet mellan polacker och judar under Förintelsen och sprider kunskap om det öde som mötte familjen Ulma från Markowa. Det här är det första museet i Polen som skildrar de insatser som gjordes för att rädda den judiska befolkningen i det ockuperade Polen under Förintelsen. Museet organiserar internationella studiebesök och skapar även mobila utställningar som handlar om hur polacker räddade judar under Förintelsens tragedi samt om polsk-judiska relationer. https://muzeumulmow.pl/en/

Auschwitz-Birkenau‑museet i Oświęcim har i uppdrag att insamla material och lämningar från koncentrations- och förintelselägret Auschwitz och dithörande arkivalier, att säkra delar av det tidigare lägret och förmedla kunskap om Auschwitz historia till kommande genera­tioner. Platsen för det tidigare tyska nazistiska koncentrations- och förintelselägret har upptagits på Unescos världsarvslista. Vid museet finns The International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust, som samarbetar med många institutioner över hela världen. Museet arbetar med internationella, interkulturella och interreligösa projekt med koppling till utbildning, minnesvård, veten­skap­lig forskning och arkivsökning. Ett exempel på den omfattande verksamheten är International Summer Academy, där lärare och pedagogiska utvecklare från hela världen deltar.  http://auschwitz.org/en/

Statliga Majdanekmuseet i Lublin är det enda martyrologiska museet i världen som grundats medan andra världs­kriget ännu pågick. Museet vårdar de materiella lämningarna från tre tyska brottsplatser – koncentrationslägret i Majdanek och förintelselägren i Bełżec och Sobibór. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att – i teori och praktik – utveckla utbildningen i historia om den tyska ockupationen i Lublinregionen. Museets bildningsverksamhet bygger på aktivt utforskande och lärande av historien med direkt förankring i den verkliga platsen. Detta inbegriper utarbe­tande av specialiserade program med möten och workshops, organisering av workshops för ungdomar, studievistelser för vuxna samt genomförande av internationella projekt rörande historie­utbildning. Ett exempel på den internationella verksamheten är samarbetet med Friederich von Bodelschwinghs Betelskolor i Bielefeld. http://www.majdanek.eu/en

Stutthofmuseet i Sztutowo är lokaliserat till platsen där det tidigare tyska koncentrations- och för­in­telselägret Stutthof låg. Generationer av medarbetare vid museet har värnat om minnet av brotten och de tusentals offrens lidande. Av omsorg om bevarandet och skyddet av kulturarvet arbetar man med utbildning, kunskapsspridning, utställningar, forskning och dokumen­tation. Inom ramen för programmet Polackers öden i de tyska koncentrationslägren i östra Europa samlar museet dokument och andra minnen, förknippade med våra landsmäns tragiska öden i de tyska kon­centrationslägren i östra Europa. Museet organiserar även återkommande konferenser och möten – Minnesforum – för museipersonal från Polen och andra länder. http://stutthof.org/

Museet för de polska judarnas historia POLIN i Warsza­wa är en institution som skildrar de polska judarnas månghundra­åriga historia. Museets huvud­uppdrag är att återupprätta och vårda minnet av de polska judarnas historia, att främja idéer om öppenhet, tolerans och sanning, och att bidra till ömsesidig förståelse och respekt mellan polacker och judar och mellan folken i Europa och resten av världen. Museet bedriver en energisk verksamhet med utställningar och utbildnings­aktiviteter. Tack vare ett brett internationellt samarbete har museet bland annat anordnat den tillfälliga utställ­ningen Med risk för livet. Polacker som räddade judar under Förintelsen, som har översatts till tio språk. Ett av Polin­museets program är Global Education Outreach Program (GEOP), inom vilket inter­nationella vetenskapliga workshops, konferenser, föreläsningar och seminarier hålls. https://polin.pl/en