25.04.2023 - 25.05.2023 SZTUKA, WYDARZENIA

Konkurs plastyczny – Mikołaj Kopernik – polski astronom, który „wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię”

Termin zgłoszeń: 25 maja 2023 r.

W tym roku obchodzimy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, wybitnego polskiego astronoma, matematyka, prawnika, lekarza i astrologa, twórcy heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego, autora dzieła „O obrotach ciał niebieskich”. 

W związku z rocznicą urodzin astronoma Sejm RP ustanowił rok 2023 Rokiem Kopernika.

W ramach obchodów jubileuszu Instytut Polski w Sankt Petersburgu zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Regulamin konkursu plastycznego pt. Mikołaj Kopernik – polski astronom, który „wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Mikołaj Kopernik, polski astronom, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię ” (zwanego dalej „Konkursem”)   jest Instytut Polski w Sankt Petersburgu z siedzibą przy ulicy: 5-ya Sovetskaya 12, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony od 25 kwietnia do 25 maja 2023 roku.
 3. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zamieszkałych w Sankt Petersburgu i w Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Celem Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych, materiałach prasowych i w Internecie.
 7. Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej danych uczestnika Konkursu (dziecka) to jest: imienia, nazwiska i wieku, w związku z udziałem w Konkursie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Konkursie i jego wynikach oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu ww. danych osobowych w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu.

§ 2. Przebieg Konkursu.

 1. Prace oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego (zał. 1) należy dostarczyć osobiście lub kurierem do dnia 25 maja 2023 r. na adres: Instytut Polski w Sankt Petersburgu, ul. 5-ya Sovetskaya 12, 191 036 Sankt Petersburg z dopiskiem na kopercie „Rysunek na konkurs’’.
 2. Rysunki powinny być wykonane w formacie A3 lub A2.
 3. Technika wykonania prac, o których mowa w pkt 2 powyżej, jest dowolna.
 4. Do każdego zgłaszanego do Konkursu rysunku uczestnik dołącza następujące dane: imię, nazwisko oraz wiek dziecka będącego autorem rysunku.
 5. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

§ 3 . Zasady wyłaniania zwycięzców.

 1. Organizator powołuje Jury.
 2. Spośród prac nadesłanych przez Uczestników Konkursu jury wybierze najciekawsze, a ich autorzy otrzymają nagrody od Organizatora.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i określenie zwycięzców nastąpi 31 maja 2023 r.
 4. Nagrody zostaną wręczone osobiście, wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika w terminie 14 (czternastu) dni po zakończeniu Konkursu.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sporne kwestie powinny być rozstrzygane drogą pertraktacji, zaś w przypadku niemożności porozumienia – zgodnie z ustawodawstwem Rosji.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu oraz zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23.

2. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Dane kontaktowe IOD:

adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa,

adres e-mail: iod@msz.gov.pl

3. Przekazanie danych jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagród.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, przed rozstrzygnięciem konkursu, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres ddpk.sekretariat@msz.gov.pl, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Dane Laureatów i osób wyróżnionych, po zakończeniu Konkursu, będą przechowywane w celu archiwalnym wieczyście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 poz. 217 z późn. zm.) i z wydanymi na jej podstawie regulacjami obowiązujących w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

5. Dostęp do danych posiadają uprawnieni pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dane zostaną udostępnione członkom Komisji Konkursowej.

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 i 19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, oraz art. 17-18 RODO – prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, o ile będą miały zastosowanie.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Załącznik nr 1

Dane uczestnika

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………..………………………………………

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………

Wiek……………………………………………………………………………….………………………..………………………………………..

Dane rodzica/opiekuna prawnego do kontaktu: Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  (*niewłaściwe skreślić) Uczestnika Konkursu,

który jest autorem pracy plastycznej przesłanej w ramach Konkursu „Mikołaj Kopernik, polski astronom, który wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię”. Niniejszym oświadczam również, że w imieniu Uczestnika Konkursu: 1) wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie; 2) Uczestnik Konkursu jest samodzielnym i jedynym autorem przesłanej pracy plastycznej i z tego tytułu przysługuje mu do niej pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych; 3) z dniem przesłania niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora pracy plastycznej Uczestnika Konkursu w celach promocyjnych Konkursu, w zakresie określonym w Regulaminie.

adres e-mail: .………………………….……………………………………………………………………………………………………

numer telefonu: ………………………………………………………………………………………….……………………….

Podanie wymienionych wyżej danych do kontaktu jest niezbędne ze względu na konieczność powiadomienia o wygranej w Konkursie. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Mikołaj Kopernik, polski astronom, który wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię” i akceptuję jego warunki.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

miejscowość, data czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu

from to
Scheduled SZTUKA >WYDARZENIA

Narodowe Czytanie w Sankt Petersburgu 🗓

W sobotę, 9 września, z inicjatywy Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu oraz przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP i Instytutu Polskiego Sankt Petersburgu odbyło się XII Narodowe Czytanie.
09 09.2023 LITERATURA, WYDARZENIA

„Sandarmoch. Dramaturgia znaczeń” 🗓

Książka Iriny Flige to pierwsza w Polsce publikacja poświęcona historii Sandarmochu – jednego z największych cmentarzysk ofiar stalinowskich represji.
05 08.2023 HISTORIA, WYDARZENIA